2621. κατάκειμαι (katakeimai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2621. κατάκειμαι (katakeimai) — 12 Occurrences

Mark 1:30 V-IIM/P-3S
GRK: πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα καὶ
NAS: mother-in-law was lying sick with a fever;
KJV: wife's mother lay sick of a fever,
INT: [the] mother-in-law of Simon was laying sick in a fever And

Mark 2:4 V-IIM/P-3S
GRK: ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο
NAS: on which the paralytic was lying.
KJV: wherein the sick of the palsy lay.
INT: the paralytic was lying

Mark 2:15 V-PNM/P
GRK: Καὶ γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν
NAS: And it happened that He was reclining [at the table] in his house,
KJV: that, as Jesus sat at meat in his
INT: And it came to pass [as] dined he in

Mark 14:3 V-PPM/P-GMS
GRK: τοῦ λεπροῦ κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν
NAS: the leper, and reclining [at the table], there came
KJV: as he sat at meat, there came
INT: the leper he reclined [at table] of him came

Luke 5:25 V-IIM/P-3S
GRK: ἐφ' ὃ κατέκειτο ἀπῆλθεν εἰς
NAS: up what he had been lying on, and went
KJV: that whereon he lay, and departed
INT: [that] on which he was lying he departed to

Luke 5:29 V-PPM/P-NMP
GRK: μετ' αὐτῶν κατακείμενοι
NAS: [people] who were reclining [at the table] with them.
INT: with them reclining [at table]

Luke 7:37 V-PIM/P-3S
GRK: ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται ἐν τῇ
NAS: and when she learned that He was reclining [at the table] in the Pharisee's
INT: she having known that he had reclined [at table] in the

John 5:3 V-IIM/P-3S
GRK: ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν
NAS: In these lay a multitude of those
KJV: In these lay a great multitude
INT: In these were lying a multitude of those who

John 5:6 V-PPM/P-AMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον καὶ γνοὺς
NAS: saw him lying [there], and knew
KJV: saw him lie, and knew
INT: Jesus lying and having known

Acts 9:33 V-PPM/P-AMS
GRK: ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττου
NAS: Aeneas, who had been bedridden eight
KJV: Aeneas, which had kept his bed
INT: years eight lying on a bed

Acts 28:8 V-PNM/P
GRK: δυσεντερίῳ συνεχόμενον κατακεῖσθαι πρὸς ὃν
NAS: of Publius was lying [in bed] afflicted
KJV: of Publius lay sick of
INT: dysentery oppressed with lay sick to whom

1 Corinthians 8:10 V-PPM/P-AMS
GRK: ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον οὐχὶ ἡ
NAS: knowledge, dining in an idol's temple,
KJV: knowledge sit at meat in
INT: in an idol-temple eating not the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page