2647. καταλύω (kataluó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2647. καταλύω (kataluó) — 17 Occurrences

Matthew 5:17 V-ANA
GRK: ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον
NAS: that I came to abolish the Law
KJV: that I am come to destroy the law, or
INT: that I came to abolish the law

Matthew 5:17 V-ANA
GRK: οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι
NAS: I did not come to abolish but to fulfill.
KJV: not come to destroy, but to fulfil.
INT: not I came to abolish but to fulfill [them]

Matthew 24:2 V-FIP-3S
GRK: ὃς οὐ καταλυθήσεται
NAS: which will not be torn down.
KJV: shall not be thrown down.
INT: which not will be thrown down

Matthew 26:61 V-ANA
GRK: ἔφη Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν
NAS: I am able to destroy the temple
KJV: I am able to destroy the temple
INT: said I am able to destroy the temple

Matthew 27:40 V-PPA-NMS
GRK: λέγοντες Ὁ καταλύων τὸν ναὸν
NAS: and saying, You who [are going to] destroy the temple
KJV: saying, Thou that destroyest the temple,
INT: saying You who destroy the temple

Mark 13:2 V-ASP-3S
GRK: οὐ μὴ καταλυθῇ
NAS: which will not be torn down.
KJV: shall not be thrown down.
INT: no not shall be thrown down

Mark 14:58 V-FIA-1S
GRK: ὅτι Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν
NAS: Him say, I will destroy this
KJV: I will destroy this temple
INT: I will destroy the temple

Mark 15:29 V-PPA-NMS
GRK: Οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν
NAS: Ha! You who [are] [going to] destroy the temple
KJV: Ah, thou that destroyest the temple,
INT: Aha you who destroy the temple

Luke 9:12 V-ASA-3P
GRK: καὶ ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν
NAS: and countryside and find lodging and get
KJV: round about, and lodge, and
INT: and countryside they might lodge and might find

Luke 19:7 V-ANA
GRK: ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι
NAS: He has gone to be the guest of a man
KJV: he was gone to be guest with
INT: man he has entered to lodge

Luke 21:6 V-FIP-3S
GRK: ὃς οὐ καταλυθήσεται
NAS: which will not be torn down.
KJV: shall not be thrown down.
INT: which not will be thrown down

Acts 5:38 V-FIP-3S
GRK: ἔργον τοῦτο καταλυθήσεται
NAS: is of men, it will be overthrown;
KJV: of men, it will come to nought:
INT: work this it will be overthrown

Acts 5:39 V-ANA
GRK: οὐ δυνήσεσθε καταλῦσαι αὐτούς μή
NAS: you will not be able to overthrow them; or else
KJV: ye cannot overthrow it;
INT: not you are able to overthrow it lest

Acts 6:14 V-FIA-3S
GRK: Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν τόπον
NAS: Jesus, will destroy this
KJV: of Nazareth shall destroy this
INT: Nazareth this will destroy the place

Romans 14:20 V-PMA-2S
GRK: ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον
NAS: Do not tear down the work of God
KJV: For meat destroy not the work
INT: for the sake of food destroy the work

2 Corinthians 5:1 V-ASP-3S
GRK: τοῦ σκήνους καταλυθῇ οἰκοδομὴν ἐκ
NAS: which is our house is torn down, we have
KJV: of [this] tabernacle were dissolved, we have
INT: of the tabernacle be destroyed a building from

Galatians 2:18 V-AIA-1S
GRK: γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν
NAS: what I have [once] destroyed, I prove
KJV: which I destroyed, I make
INT: indeed what I tore down these things again

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page