2655. καταναρκάω (katanarkaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2655. καταναρκάω (katanarkaó) — 3 Occurrences

2 Corinthians 11:9 V-AIA-1S
GRK: ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκησα οὐθενός τὸ
NAS: with you and was in need, I was not a burden to anyone;
KJV: I was chargeable to no man:
INT: having been in need not I did burden no one

2 Corinthians 12:13 V-AIA-1S
GRK: ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν χαρίσασθέ
NAS: that I myself did not become a burden to you? Forgive
KJV: was not burdensome to you? forgive
INT: I not did burden you Forgive

2 Corinthians 12:14 V-FIA-1S
GRK: καὶ οὐ καταναρκήσω οὐ γὰρ
NAS: to come to you, and I will not be a burden to you; for I do not seek
KJV: I will not be burdensome to you: for
INT: and not I will burden not indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page