2758. κενόω (kenoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2758. κενόω (kenoó) — 5 Occurrences

Romans 4:14 V-RIM/P-3S
GRK: νόμου κληρονόμοι κεκένωται ἡ πίστις
NAS: faith is made void and the promise
KJV: faith is made void, and
INT: law [be] heirs has been made void the faith

1 Corinthians 1:17 V-ASP-3S
GRK: ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς
NAS: of Christ would not be made void.
KJV: of Christ should be made of none effect.
INT: that not be emptied of power the cross

1 Corinthians 9:15 V-FIA-3S
GRK: μου οὐδεὶς κενώσει
NAS: have any man make my boast
KJV: my glorying void.
INT: of me anyone should make void

2 Corinthians 9:3 V-ASP-3S
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ
NAS: about you may not be made empty in this
KJV: of you should be in vain in this
INT: about you should be made void in the

Philippians 2:7 V-AIA-3S
GRK: ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου
NAS: but emptied Himself, taking
KJV: himself of no reputation, and took upon him
INT: but himself emptied form of a servant

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page