2782. κήρυγμα (kérugma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2782. κήρυγμα (kérugma) — 9 Occurrences

Matthew 12:41 N-ANS
GRK: εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ καὶ
NAS: they repented at the preaching of Jonah;
KJV: at the preaching of Jonas;
INT: at the preaching of Jonah and

Mark 16:20 N-ANS
GRK: καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου
INT: and imperishable preaching of eternal

Luke 11:32 N-ANS
GRK: εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ καὶ
NAS: they repented at the preaching of Jonah;
KJV: at the preaching of Jonas;
INT: at the preaching of Jonah and

Romans 16:25 N-ANS
GRK: καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: to my gospel and the preaching of Jesus
KJV: and the preaching of Jesus
INT: and the proclamation of Jesus Christ

1 Corinthians 1:21 N-GNS
GRK: μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς
NAS: the foolishness of the message preached to save
KJV: the foolishness of preaching to save
INT: foolishness of the proclamation to save those that

1 Corinthians 2:4 N-NNS
GRK: καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ
NAS: and my message and my preaching were not in persuasive
KJV: and my preaching [was] not with
INT: and the preaching of me [was] not

1 Corinthians 15:14 N-NNS
GRK: καὶ τὸ κήρυγμα ἡμῶν κενὴ
NAS: then our preaching is vain,
KJV: then [is] our preaching vain, and
INT: also the preaching of us void

2 Timothy 4:17 N-NNS
GRK: ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ
NAS: that through me the proclamation might be fully accomplished,
KJV: me the preaching might be fully known,
INT: me the proclamation might be fully made and

Titus 1:3 N-DNS
GRK: αὐτοῦ ἐν κηρύγματι ὃ ἐπιστεύθην
NAS: [even] His word, in the proclamation with which
KJV: through preaching, which
INT: of him in [the] proclamation with which was entrusted with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page