2824. κλίμα (klima)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2824. κλίμα (klima) — 3 Occurrences

Romans 15:23 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις ἐπιποθίαν
NAS: for me in these regions, and since I have had
KJV: in these parts, and having
INT: in the regions these great desire

2 Corinthians 11:10 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς κλίμασιν τῆς Ἀχαίας
NAS: will not be stopped in the regions of Achaia.
KJV: boasting in the regions of Achaia.
INT: in the regions of Achaia

Galatians 1:21 N-ANP
GRK: εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας
NAS: I went into the regions of Syria
KJV: I came into the regions of Syria and
INT: into the regions of Syria

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page