κλητοί
Englishman's Concordance
κλητοί (klētoi) — 4 Occurrences

Matthew 20:16 Adj-NMP
GRK: γὰρ εἰσιν κλητοί ὀλίγοι δὲ
KJV: many be called, but few
INT: indeed are called few however

Matthew 22:14 Adj-NMP
GRK: γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ
NAS: For many are called, but few
KJV: many are called, but few
INT: indeed are called few however

Romans 1:6 Adj-NMP
GRK: καὶ ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: you also are the called of Jesus
KJV: ye also the called of Jesus Christ:
INT: also you called of Jesus Christ

Revelation 17:14 Adj-NMP
GRK: μετ' αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ
NAS: who are with Him [are the] called and chosen
KJV: him [are] called, and
INT: with him called and chosen

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page