3011. λειτουργός (leitourgos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3011. λειτουργός (leitourgos) — 5 Occurrences

Romans 13:6 N-NMP
GRK: φόρους τελεῖτε λειτουργοὶ γὰρ θεοῦ
NAS: taxes, for [rulers] are servants of God,
KJV: God's ministers, attending continually
INT: taxes pay you servants indeed of God

Romans 15:16 N-AMS
GRK: εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: to be a minister of Christ Jesus
KJV: should be the minister of Jesus
INT: to be me a minister Christ of Jesus

Philippians 2:25 N-AMS
GRK: ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας
NAS: your messenger and minister to my need;
KJV: and he that ministered to my
INT: messenger and minster of the need

Hebrews 1:7 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς
NAS: WINDS, AND HIS MINISTERS A FLAME
KJV: and his ministers a flame of fire.
INT: and the ministers of him of fire

Hebrews 8:2 N-NMS
GRK: τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς
NAS: a minister in the sanctuary
KJV: A minister of the sanctuary, and
INT: of the holy places minister and of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page