λειτουργίας
Englishman's Concordance
λειτουργίας (leitourgias) — 5 Occurrences

Luke 1:23 N-GFS
GRK: ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ ἀπῆλθεν
NAS: the days of his priestly service were ended,
KJV: of his ministration were accomplished,
INT: days the service of his he departed

2 Corinthians 9:12 N-GFS
GRK: διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ
NAS: of this service is not only
KJV: of this service not
INT: ministry of the service this not

Philippians 2:30 N-GFS
GRK: πρός με λειτουργίας
NAS: what was deficient in your service to me.
KJV: your lack of service toward me.
INT: toward me service

Hebrews 8:6 N-GFS
GRK: διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας ὅσῳ καὶ
NAS: a more excellent ministry, by as much
KJV: a more excellent ministry, by how much
INT: a more excellent he has obtained ministry by so much as also

Hebrews 9:21 N-GFS
GRK: σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι
NAS: the vessels of the ministry with the blood.
KJV: all the vessels of the ministry.
INT: vessels of the ministry with blood

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page