3034. λιθάζω (lithazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3034. λιθάζω (lithazó) — 9 Occurrences

John 8:5 V-PNA
GRK: τὰς τοιαύτας λιθάζειν σὺ οὖν
NAS: commanded us to stone such women;
INT: such to be stoned you therefore

John 10:31 V-ASA-3P
GRK: Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν
NAS: up stones again to stone Him.
KJV: again to stone him.
INT: Jews that they might stone him

John 10:32 V-PIA-2P
GRK: ἔργον ἐμὲ λιθάζετε
NAS: for which of them are you stoning Me?
KJV: of those works do ye stone me?
INT: work me do you stone

John 10:33 V-PIA-1P
GRK: ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ
NAS: work we do not stone You, but for blasphemy;
KJV: a good work we stone thee not;
INT: work not we do stone you but

John 11:8 V-ANA
GRK: ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: seeking to stone You, and are You going
KJV: of late sought to stone thee; and
INT: were seeking you to stone the Jews

Acts 5:26 V-ASP-3P
GRK: λαόν μὴ λιθασθῶσιν
NAS: of the people, that they might be stoned).
KJV: lest they should have been stoned.
INT: people lest they might be stoned

Acts 14:19 V-APA-NMP
GRK: ὄχλους καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον
NAS: the crowds, they stoned Paul
KJV: and, having stoned Paul,
INT: crowds and having stoned Paul

2 Corinthians 11:25 V-AIP-1S
GRK: ἐραβδίσθην ἅπαξ ἐλιθάσθην τρὶς ἐναυάγησα
NAS: once I was stoned, three times
KJV: once was I stoned, thrice
INT: I was beaten with rods once I was stoned three times I was shipwrecked

Hebrews 11:37 V-AIP-3P
GRK: ἐλιθάσθησαν ἐπειράσθησαν ἐπρίσθησαν
NAS: They were stoned, they were sawn in two,
KJV: They were stoned, they were sawn asunder,
INT: They were stoned they were tempted they were sawed in two

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page