3097. μάγος (magos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3097. μάγος (magos) — 6 Occurrences

Matthew 2:1 N-NMP
GRK: βασιλέως ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν
NAS: the king, magi from the east
KJV: there came wise men from
INT: king behold magi from [the] east

Matthew 2:7 N-AMP
GRK: καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ'
NAS: called the magi and determined
KJV: called the wise men, enquired
INT: having called the magi inquired earnestly of

Matthew 2:16 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν
NAS: that he had been tricked by the magi, he became very
KJV: of the wise men, was exceeding
INT: by the magi was enraged greatly

Matthew 2:16 N-GMP
GRK: παρὰ τῶν μάγων
NAS: which he had determined from the magi.
KJV: of the wise men.
INT: from the magi

Acts 13:6 N-AMS
GRK: ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον
NAS: they found a magician, a Jewish
KJV: a certain sorcerer, a false prophet,
INT: a fellow a certain magician a false prophet a Jew

Acts 13:8 N-NMS
GRK: Ἐλύμας ὁ μάγος οὕτως γὰρ
NAS: But Elymas the magician (for so
KJV: But Elymas the sorcerer (for so
INT: Elymas the magician thus indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page