μαθηταὶ
Englishman's Concordance
μαθηταὶ (mathētai) — 109 Occurrences

Matthew 5:1 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: and after He sat down, His disciples came
KJV: was set, his disciples came unto him:
INT: to him the disciples to him

Matthew 8:23 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: into the boat, His disciples followed
KJV: a ship, his disciples followed him.
INT: him the disciples him

Matthew 9:14 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες
NAS: Then the disciples of John came
KJV: to him the disciples of John,
INT: to him the disciples of John saying

Matthew 9:14 N-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ σοῦ οὐ
NAS: fast, but Your disciples do not fast?
KJV: but thy disciples fast not?
INT: the however disciples of you not

Matthew 9:19 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: up and [began] to follow him, and [so did] His disciples.
KJV: and [so did] his disciples.
INT: and the disciples of him

Matthew 12:1 N-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν
NAS: on the Sabbath, and His disciples became hungry
KJV: and his disciples were an hungred, and
INT: and [the] disciples of him were hungry

Matthew 12:2 N-NMP
GRK: Ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν
NAS: to Him, Look, Your disciples do
KJV: Behold, thy disciples do that which
INT: Behold the disciples of you are doing

Matthew 13:10 N-NMP
GRK: προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ
NAS: And the disciples came and said
KJV: And the disciples came, and said
INT: having come to [him] the disciples said to him

Matthew 13:36 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες
NAS: into the house. And His disciples came
KJV: and his disciples came unto him,
INT: to him the disciples to him saying

Matthew 14:12 N-NMP
GRK: προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν
NAS: His disciples came and took away
KJV: And his disciples came, and took up
INT: having come the disciples of him took

Matthew 14:15 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες Ἔρημός
NAS: When it was evening, the disciples came
KJV: evening, his disciples came to him,
INT: to him this disciples saying Desolate

Matthew 14:19 N-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις
NAS: them to the disciples, and the disciples [gave them] to the crowds,
KJV: and the disciples to the multitude.
INT: and [the] disciples to the crowds

Matthew 14:26 N-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν
NAS: When the disciples saw Him walking
KJV: And when the disciples saw him
INT: and [the] disciples having seen him

Matthew 15:2 N-NMP
GRK: τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν
NAS: Why do Your disciples break the tradition
KJV: do thy disciples transgress
INT: why the disciples of you break

Matthew 15:12 N-NMP
GRK: προσελθόντες οἱ μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ
NAS: Then the disciples came and said
KJV: came his disciples, and said unto him,
INT: having come to [him] this disciples said to him

Matthew 15:23 N-NMP
GRK: προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν
NAS: her a word. And His disciples came
KJV: And his disciples came and besought
INT: having come to [him] the disciples of him asked

Matthew 15:33 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταί Πόθεν ἡμῖν
NAS: The disciples said to Him, Where
KJV: And his disciples say unto him,
INT: to him the disciples from where to us

Matthew 15:36 N-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις
NAS: them to the disciples, and the disciples [gave them] to the people.
KJV: and the disciples to the multitude.
INT: and [the] disciples to the crowd

Matthew 16:5 N-NMP
GRK: ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ εἰς τὸ
NAS: And the disciples came
KJV: And when his disciples were come to
INT: having come the disciples to the

Matthew 17:6 N-NMP
GRK: ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ
NAS: When the disciples heard
KJV: And when the disciples heard
INT: having heard [it] the disciples fell upon

Matthew 17:10 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες Τί
NAS: And His disciples asked Him, Why
KJV: And his disciples asked him,
INT: him the disciples saying Why

Matthew 17:13 N-NMP
GRK: συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ
NAS: Then the disciples understood
KJV: Then the disciples understood that
INT: understood the disciples that concerning

Matthew 17:19 N-NMP
GRK: προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ
NAS: Then the disciples came to Jesus
KJV: came the disciples to Jesus
INT: having come the disciples to Jesus

Matthew 18:1 N-NMP
GRK: προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ
NAS: At that time the disciples came
KJV: came the disciples unto Jesus,
INT: came the disciples to Jesus

Matthew 19:10 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταί αὐτοῦ Εἰ
NAS: The disciples said to Him, If
KJV: His disciples say unto him,
INT: to him the disciples of him If

Matthew 19:13 N-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς
NAS: on them and pray; and the disciples rebuked
KJV: pray: and the disciples rebuked them.
INT: moreover [the] disciples rebuked them [who brought]

Matthew 19:25 N-NMP
GRK: δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα
NAS: When the disciples heard
KJV: his disciples heard
INT: moreover the disciples were astonished exceedingly

Matthew 21:6 N-NMP
GRK: δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες
NAS: The disciples went and did
KJV: And the disciples went, and
INT: moreover the disciples and having done

Matthew 21:20 N-NMP
GRK: ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες
NAS: Seeing [this], the disciples were amazed
KJV: And when the disciples saw
INT: having seen [it] the disciples marveled saying

Matthew 24:1 N-NMP
GRK: προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι
NAS: when His disciples came
KJV: his disciples came
INT: came to [him] the disciples of him to point out

Matthew 24:3 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ' ἰδίαν
NAS: of Olives, the disciples came
KJV: of Olives, the disciples came
INT: him the disciples in private

Matthew 26:8 N-NMP
GRK: δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες
NAS: But the disciples were indignant
KJV: when his disciples saw
INT: moreover the disciples became indignant saying

Matthew 26:17 N-NMP
GRK: προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ
NAS: [day] of Unleavened Bread the disciples came
KJV: [day] of the [feast of] unleavened bread the disciples came
INT: came the disciples to Jesus

Matthew 26:19 N-NMP
GRK: ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν
NAS: The disciples did as Jesus
KJV: And the disciples did as
INT: did the disciples as directed

Matthew 26:35 N-NMP
GRK: πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν
NAS: You. All the disciples said
KJV: said all the disciples.
INT: all the disciples said

Matthew 26:56 N-NMP
GRK: Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες
NAS: all the disciples left
KJV: Then all the disciples forsook him,
INT: Then the disciples all having forsaken

Matthew 27:64 N-NMP
GRK: ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν
NAS: otherwise His disciples may come
KJV: lest his disciples come by night,
INT: having come the disciples of him steal away

Matthew 28:13 N-NMP
GRK: ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς
NAS: and said, You are to say, 'His disciples came
KJV: His disciples came by night,
INT: that the disciples of him by night

Matthew 28:16 N-NMP
GRK: δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς
NAS: But the eleven disciples proceeded
KJV: the eleven disciples went away
INT: moreover [the] eleven disciples went into

Mark 2:18 N-NMP
GRK: ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ
NAS: John's disciples and the Pharisees
KJV: And the disciples of John and
INT: were the disciples of John and

Mark 2:18 N-NMP
GRK: τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ
NAS: do John's disciples and the disciples
KJV: Why do the disciples of John
INT: why the disciples of John and

Mark 2:18 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων
NAS: disciples and the disciples of the Pharisees
KJV: but thy disciples fast not?
INT: and those disciples of the Pharisees

Mark 2:18 N-NMP
GRK: δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν
NAS: fast, but Your disciples do not fast?
INT: but your disciples not fast

Mark 2:23 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο
NAS: on the Sabbath, and His disciples began
KJV: and his disciples began, as they went,
INT: and the disciples of him began

Mark 5:31 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Βλέπεις
NAS: And His disciples said
KJV: And his disciples said unto him,
INT: to him the disciples of him You see

Mark 6:1 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: into His hometown; and His disciples followed
KJV: and his disciples follow him.
INT: him the disciples him

Mark 6:29 N-NMP
GRK: ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον
NAS: When his disciples heard
KJV: when his disciples heard
INT: having heard [it] the disciples of him came

Mark 6:35 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον
NAS: late, His disciples came
KJV: his disciples came
INT: to him the disciples to him say

Mark 7:5 N-NMP
GRK: περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί σου κατὰ
NAS: Him, Why do Your disciples not walk
KJV: thy disciples according
INT: walk the disciples of you according to

Mark 7:17 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὴν
NAS: the house, His disciples questioned
KJV: the people, his disciples asked him
INT: him the disciples him the

Mark 8:4 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι
NAS: And His disciples answered Him, Where
KJV: And his disciples answered him,
INT: him the disciples of him

Mark 8:27 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς
NAS: out, along with His disciples, to the villages
KJV: and his disciples, into the towns
INT: and the disciples of him into

Mark 9:28 N-NMP
GRK: οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ'
NAS: into [the] house, His disciples [began] questioning
KJV: the house, his disciples asked him
INT: a house the disciples of him in

Mark 10:10 N-NMP
GRK: πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου
NAS: In the house the disciples [began] questioning
KJV: the house his disciples asked him
INT: again the disciples concerning the same thing

Mark 10:13 N-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς
NAS: that He might touch them; but the disciples rebuked
KJV: and [his] disciples rebuked
INT: moreover [the] disciples rebuked those who [brought them]

Mark 10:24 N-NMP
GRK: οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ
NAS: The disciples were amazed
KJV: And the disciples were astonished at
INT: moreover [the] disciples were astonished at

Mark 11:14 N-NMP
GRK: ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: from you again! And His disciples were listening.
KJV: And his disciples heard [it].
INT: heard the disciples of him

Mark 14:12 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ποῦ
NAS: [lamb] was being sacrificed, His disciples said
KJV: his disciples said
INT: to him the disciples of him Where

Mark 14:16 N-NMP
GRK: ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον
NAS: The disciples went out and came
KJV: And his disciples went forth, and
INT: went away his disciples and came

Luke 5:33 N-NMP
GRK: αὐτόν Οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν
NAS: And they said to Him, The disciples of John
KJV: Why do the disciples of John fast
INT: him the disciples of John fast

Luke 6:1 N-NMP
GRK: ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: on a Sabbath; and His disciples were picking
KJV: his disciples plucked
INT: were plucking the disciples of him and

Luke 7:11 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: Nain; and His disciples were going along
KJV: many of his disciples went with him,
INT: him the disciples of him and

Luke 7:18 N-NMP
GRK: Ἰωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ
NAS: The disciples of John reported
KJV: And the disciples of John shewed
INT: to John the disciples of him concerning

Luke 8:9 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τίς
NAS: His disciples [began] questioning
KJV: And his disciples asked him,
INT: him the disciples of him What

Luke 8:22 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: of [those] days Jesus and His disciples got
KJV: with his disciples: and he said
INT: with the disciples of him and

Luke 9:18 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταί καὶ ἐπηρώτησεν
NAS: alone, the disciples were with Him, and He questioned
KJV: praying, his disciples were with him:
INT: him the disciples and he questioned

Luke 9:54 N-NMP
GRK: δὲ οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ
NAS: When His disciples James and John
KJV: And when his disciples James and
INT: moreover the disciples James and

Luke 18:15 N-NMP
GRK: δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς
NAS: that He would touch them, but when the disciples saw
KJV: but when [his] disciples saw
INT: however the disciples rebuked them

Luke 22:39 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταί
NAS: of Olives; and the disciples also
KJV: and his disciples also followed
INT: also the disciples

John 1:37 N-NMP
GRK: οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος
NAS: The two disciples heard him speak,
KJV: And the two disciples heard him
INT: the two disciples him speaking

John 2:2 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς
NAS: Jesus and His disciples were invited
KJV: and his disciples, to the marriage.
INT: and the disciples of him to

John 2:11 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: His glory, and His disciples believed
KJV: and his disciples believed on
INT: him the disciples of him

John 2:12 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: and [His] brothers and His disciples; and they stayed
KJV: and his disciples: and they continued
INT: and the disciples of him and

John 2:17 N-NMP
GRK: Ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι
NAS: His disciples remembered
KJV: And his disciples remembered that
INT: remembered the disciples of him that

John 2:22 N-NMP
GRK: ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι
NAS: from the dead, His disciples remembered
KJV: his disciples remembered
INT: remembered the disciples of him that

John 3:22 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς
NAS: Jesus and His disciples came
KJV: and his disciples into the land
INT: and the disciples of him into

John 4:2 N-NMP
GRK: ἀλλ' οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: was not baptizing, but His disciples were),
KJV: but his disciples,)
INT: but the disciples of him

John 4:8 N-NMP
GRK: οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν
NAS: For His disciples had gone away
KJV: (For his disciples were gone away unto
INT: indeed [the] disciples of him had gone away

John 4:27 N-NMP
GRK: ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: point His disciples came,
KJV: came his disciples, and marvelled
INT: came the disciples of him and

John 4:31 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες ῥαββί
NAS: Meanwhile the disciples were urging
KJV: the mean while his disciples prayed
INT: him the disciples saying Rabbi

John 4:33 N-NMP
GRK: οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους
NAS: So the disciples were saying
KJV: said the disciples one to another,
INT: therefore the disciples to one another

John 6:16 N-NMP
GRK: κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: came, His disciples went down
KJV: his disciples went down
INT: went down the disciples of him to

John 6:22 N-NMP
GRK: μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον
NAS: into the boat, but [that] His disciples had gone away
KJV: with his disciples into the boat,
INT: alone the disciples of him went away

John 6:24 N-NMP
GRK: οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐνέβησαν
NAS: nor His disciples, they themselves
KJV: neither his disciples, they also
INT: nor the disciples of him they entered

John 6:61 N-NMP
GRK: τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν
NAS: conscious that His disciples grumbled
KJV: that his disciples murmured at
INT: this the disciples of him said

John 7:3 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν
NAS: so that Your disciples also
KJV: that thy disciples also may see
INT: also the disciples of you may see

John 8:31 N-NMP
GRK: ἐμῷ ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε
NAS: [then] you are truly disciples of Mine;
KJV: [then] are ye my disciples indeed;
INT: my truly disciples of me you are

John 9:2 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες
NAS: And His disciples asked Him, Rabbi,
KJV: And his disciples asked him,
INT: him the disciples of him saying

John 9:27 N-NMP
GRK: θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι
NAS: to become His disciples too,
KJV: be his disciples?
INT: do wish his disciples to become

John 9:28 N-NMP
GRK: Μωυσέως ἐσμὲν μαθηταί
NAS: You are His disciple, but we are disciples of Moses.
KJV: are Moses' disciples.
INT: of Moses are disciples

John 11:8 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ μαθηταί ῥαββί νῦν
NAS: The disciples said to Him, Rabbi,
KJV: [His] disciples say unto him,
INT: to him the disciples Rabbi now

John 11:12 N-NMP
GRK: οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ Κύριε
NAS: The disciples then said
KJV: said his disciples, Lord, if
INT: Therefore the disciples of him Lord

John 12:16 N-NMP
GRK: αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον
NAS: These things His disciples did not understand
KJV: not his disciples at the first: but
INT: of him the disciples from the first

John 13:22 N-NMP
GRK: ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ
NAS: The disciples [began] looking
KJV: Then the disciples looked
INT: one another the disciples uncertain of

John 13:35 N-NMP
GRK: ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε ἐὰν
NAS: will know that you are My disciples, if
KJV: ye are my disciples, if ye have
INT: that to me disciples you are if

John 15:8 N-NMP
GRK: γένησθε ἐμοὶ μαθηταί
NAS: and [so] prove to be My disciples.
KJV: shall ye be my disciples.
INT: you shall be to me disciples

John 16:29 N-NMP
GRK: Λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ἴδε
NAS: His disciples said, Lo,
KJV: His disciples said unto him,
INT: Say the disciples of him Behold

John 18:1 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ
NAS: He entered with His disciples.
KJV: and his disciples.
INT: and of the disciples of him

John 20:10 N-NMP
GRK: αὑτοὺς οἱ μαθηταί
NAS: So the disciples went away again
KJV: Then the disciples went away again
INT: their [home] the disciples

John 20:19 N-NMP
GRK: ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν
NAS: where the disciples were, for fear
KJV: where the disciples were
INT: were the disciples through the

John 20:20 N-NMP
GRK: οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν
NAS: and His side. The disciples then
KJV: were the disciples glad,
INT: therefore the disciples having seen the

John 20:25 N-NMP
GRK: οἱ ἄλλοι μαθηταί Ἑωράκαμεν τὸν
NAS: the other disciples were saying
KJV: The other disciples therefore said
INT: the other disciples We have seen the

John 20:26 N-NMP
GRK: ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: days His disciples were again
KJV: again his disciples were within,
INT: inside the disciples of him and

John 21:4 N-NMP
GRK: ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς
NAS: yet the disciples did not know
KJV: the shore: but the disciples knew not
INT: knew the disciples that Jesus

John 21:8 N-NMP
GRK: δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ
NAS: But the other disciples came
KJV: the other disciples came
INT: and [the] other disciples in the boat

Acts 9:25 N-NMP
GRK: δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς
NAS: but his disciples took him by night
KJV: Then the disciples took him
INT: moreover the disciples him by night

Acts 9:38 N-NMP
GRK: Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι
NAS: Joppa, the disciples, having heard
KJV: to Joppa, and the disciples had heard
INT: to Joppa the disciples having heard that

Acts 13:52 N-NMP
GRK: οἵ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς
NAS: And the disciples were continually filled
KJV: And the disciples were filled with
INT: and [the] disciples were filled with joy

Acts 19:30 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ μαθηταί
NAS: into the assembly, the disciples would not let
KJV: unto the people, the disciples suffered
INT: him the disciples

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page