3179. μεθίστημι, (methistémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3179. μεθίστημι, (methistémi) — 5 Occurrences

Luke 16:4 V-ASP-1S
GRK: ἵνα ὅταν μετασταθῶ ἐκ τῆς
NAS: that when I am removed from the management
KJV: when I am put out of the stewardship,
INT: that when I shall have been removed from the

Acts 13:22 V-APA-NMS
GRK: καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν
NAS: After He had removed him, He raised
KJV: And when he had removed him,
INT: And having removed him he raised up

Acts 19:26 V-AIA-3S
GRK: οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον
NAS: has persuaded and turned away a considerable
KJV: hath persuaded and turned away much
INT: this having persuaded turned away a great many people

1 Corinthians 13:2 V-PNA
GRK: ὥστε ὄρη μεθιστάναι ἀγάπην δὲ
NAS: so as to remove mountains,
KJV: so that I could remove mountains,
INT: so as mountains to remove love however

Colossians 1:13 V-AIA-3S
GRK: σκότους καὶ μετέστησεν εἰς τὴν
NAS: of darkness, and transferred us to the kingdom
KJV: and hath translated [us] into
INT: of darkness and transferred [us] into the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page