μεθερμηνευόμενον
Englishman's Concordance
μεθερμηνευόμενον (methermēneuomenon) — 7 Occurrences

Matthew 1:23 V-PPM/P-NNS
GRK: ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ' ἡμῶν
NAS: which translated means,
KJV: which being interpreted is,
INT: which is translated With us

Mark 5:41 V-PPM/P-NNS
GRK: ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Τὸ κοράσιον
NAS: (which translated means,
KJV: is, being interpreted, Damsel,
INT: which is translated little girl

Mark 15:22 V-PPM/P-NMS
GRK: ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Κρανίου Τόπος
NAS: which is translated, Place
KJV: is, being interpreted, The place
INT: which is translated of a skull place

Mark 15:34 V-PPM/P-NNS
GRK: ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Ὁ θεός
NAS: which is translated, MY GOD,
KJV: which is, being interpreted, My God,
INT: which is translated God

John 1:38 V-PPM/P-NNS
GRK: ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε ποῦ
NAS: (which translated means
INT: which is to say translated Teacher where

John 1:41 V-PPM/P-NNS
GRK: ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός
NAS: (which translated means
KJV: is, being interpreted, the Christ.
INT: which is translated Christ

Acts 4:36 V-PPM/P-NNS
GRK: ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Υἱὸς Παρακλήσεως
NAS: (which translated means
KJV: is, being interpreted, The son
INT: which is translated Son of encouragement

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page