3321. μεσουράνημα (mesouranéma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3321. μεσουράνημα (mesouranéma) — 3 Occurrences

Revelation 8:13 N-DNS
GRK: πετομένου ἐν μεσουρανήματι λέγοντος φωνῇ
NAS: flying in midheaven, saying
KJV: through the midst of heaven, saying
INT: flying in mid-heaven saying with a voice

Revelation 14:6 N-DNS
GRK: πετόμενον ἐν μεσουρανήματι ἔχοντα εὐαγγέλιον
NAS: flying in midheaven, having
KJV: in the midst of heaven, having
INT: flying in mid-heaven having [the] glad tidings

Revelation 19:17 N-DNS
GRK: πετομένοις ἐν μεσουρανήματι Δεῦτε συνάχθητε
NAS: which fly in midheaven, Come,
KJV: in the midst of heaven, Come
INT: fly in mid-heaven Come gather yourselves

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page