μετ'
Englishman's Concordance
μετ' (met') — 131 Occurrences

Matthew 2:3 Prep
GRK: πᾶσα Ἰεροσόλυμα μετ' αὐτοῦ
KJV: all Jerusalem with him.
INT: all Jerusalem with him

Matthew 5:25 Prep
GRK: ὅτου εἶ μετ' αὐτοῦ ἐν
KJV: in the way with him; lest at any time
INT: which you are with him on

Matthew 5:41 Prep
GRK: ἕν ὕπαγε μετ' αὐτοῦ δύο
KJV: mile, go with him twain.
INT: one go with him two

Matthew 9:15 Prep
GRK: ἐφ' ὅσον μετ' αὐτῶν ἐστὶν
KJV: the bridegroom is with them? but
INT: as as long as with them is

Matthew 12:3 Prep
GRK: καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ
KJV: and they that were with him;
INT: and those with him

Matthew 12:4 Prep
GRK: οὐδὲ τοῖς μετ' αὐτοῦ εἰ
KJV: neither for them which were with him,
INT: nor for those with him if

Matthew 12:30 Prep
GRK: μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ κατ'
KJV: He that is not with me is
INT: not is with me against

Matthew 12:30 Prep
GRK: μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει
KJV: not with me
INT: not gathers with me scatters

Matthew 17:3 Prep
GRK: Ἠλίας συλλαλοῦντες μετ' αὐτοῦ
KJV: Elias talking with him.
INT: Elijah talking with him

Matthew 21:2 Prep
GRK: καὶ πῶλον μετ' αὐτῆς λύσαντες
KJV: and a colt with her: loose
INT: and a colt with her having untied [them]

Matthew 25:10 Prep
GRK: ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ' αὐτοῦ εἰς
KJV: went in with him
INT: ready went in with him to

Matthew 25:19 Prep
GRK: συναίρει λόγον μετ' αὐτῶν
INT: takes account with them

Matthew 25:31 Prep
GRK: οἱ ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ τότε
KJV: the holy angels with him, then
INT: the angels with him then

Matthew 26:23 Prep
GRK: Ὁ ἐμβάψας μετ' ἐμοῦ τὴν
KJV: He that dippeth [his] hand with me in
INT: the [one] having dipped with me the

Matthew 26:36 Prep
GRK: Τότε ἔρχεται μετ' αὐτῶν ὁ
KJV: cometh Jesus with them unto
INT: Then comes with them

Matthew 26:38 Prep
GRK: καὶ γρηγορεῖτε μετ' ἐμοῦ
KJV: and watch with me.
INT: and watch with me

Matthew 26:40 Prep
GRK: ὥραν γρηγορῆσαι μετ' ἐμοῦ
KJV: not watch with me one
INT: hour to watch with me

Matthew 26:47 Prep
GRK: ἦλθεν καὶ μετ' αὐτοῦ ὄχλος
NAS: came up accompanied by a large
KJV: came, and with him a great
INT: came and with him a crowd

Matthew 27:54 Prep
GRK: καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ τηροῦντες
KJV: and they that were with him,
INT: and they who with him kept guard over

Mark 1:36 Prep
GRK: καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ
KJV: and they that were with him
INT: and those with him

Mark 2:19 Prep
GRK: ὁ νυμφίος μετ' αὐτῶν ἐστὶν
KJV: is with them?
INT: the bridegroom with them is

Mark 2:19 Prep
GRK: τὸν νυμφίον μετ' αὐτῶν οὐ
KJV: the bridegroom with them,
INT: the bridegrooom with them not

Mark 2:25 Prep
GRK: καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ
KJV: he, and they that were with him?
INT: and those with him

Mark 3:5 Prep
GRK: περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ' ὀργῆς συλλυπούμενος
KJV: on them with anger,
INT: having looked around on them with anger being grieved

Mark 3:14 Prep
GRK: ἵνα ὦσιν μετ' αὐτοῦ καὶ
KJV: that they should be with him, and
INT: that they might be with him and

Mark 4:36 Prep
GRK: πλοῖα ἦν μετ' αὐτοῦ
KJV: there were also with him other
INT: boats were with him

Mark 5:18 Prep
GRK: δαιμονισθεὶς ἵνα μετ' αὐτοῦ ᾖ
NAS: was imploring Him that he might accompany Him.
KJV: that he might be with him.
INT: having been possessed by demons that with him he might be

Mark 5:24 Prep
GRK: καὶ ἀπῆλθεν μετ' αὐτοῦ Καὶ
KJV: And [Jesus] went with him; and
INT: And he departed with him and

Mark 5:37 Prep
GRK: ἀφῆκεν οὐδένα μετ' αὐτοῦ συνακολουθῆσαι
INT: he allowed no one with him to follow

Mark 5:40 Prep
GRK: καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ καὶ
KJV: and them that were with him,
INT: and those with him and

Mark 6:50 Prep
GRK: εὐθὺς ἐλάλησεν μετ' αὐτῶν καὶ
KJV: immediately he talked with them, and
INT: immediately he spoke with them and

Mark 14:18 Prep
GRK: ὁ ἐσθίων μετ' ἐμοῦ
KJV: which eateth with me shall betray
INT: who is eating with me

Mark 14:20 Prep
GRK: ὁ ἐμβαπτόμενος μετ' ἐμοῦ εἰς
KJV: the twelve, that dippeth with me in
INT: who is dipping with me in

Mark 14:33 Prep
GRK: τὸν Ἰωάννην μετ' αὐτοῦ καὶ
KJV: And he taketh with him Peter
INT: John with him and

Mark 14:43 Prep
GRK: δώδεκα καὶ μετ' αὐτοῦ ὄχλος
NAS: came up accompanied by a crowd
KJV: of the twelve, and with him a great
INT: twelve and with him a crowd

Mark 16:10 Prep
GRK: ἀπήγγειλεν τοῖς μετ' αὐτοῦ γενομένοις
KJV: them that had been with him,
INT: told [it] to the [ones] with him having been

Luke 1:58 Prep
GRK: ἔλεος αὐτοῦ μετ' αὐτῆς καὶ
NAS: mercy toward her; and they were rejoicing
KJV: had shewed great mercy upon her; and
INT: mercy of him with her and

Luke 1:66 Prep
GRK: Κυρίου ἦν μετ' αὐτοῦ
KJV: of the Lord was with him.
INT: of [the] Lord was with him

Luke 2:51 Prep
GRK: καὶ κατέβη μετ' αὐτῶν καὶ
KJV: And he went down with them, and
INT: And he went down with them and

Luke 5:29 Prep
GRK: οἳ ἦσαν μετ' αὐτῶν κατακείμενοι
KJV: that sat down with them.
INT: who were with them reclining [at table]

Luke 5:34 Prep
GRK: ὁ νυμφίος μετ' αὐτῶν ἐστὶν
KJV: the bridegroom is with them?
INT: the bridegroom with them is

Luke 6:3 Prep
GRK: καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ ὄντες
KJV: they which were with him;
INT: and those who with him were

Luke 6:4 Prep
GRK: ἔδωκεν τοῖς μετ' αὐτοῦ οὓς
KJV: also to them that were with him;
INT: gave to those with him which

Luke 6:17 Prep
GRK: καὶ καταβὰς μετ' αὐτῶν ἔστη
KJV: And he came down with them, and stood
INT: And having descended with them he stood

Luke 7:36 Prep
GRK: ἵνα φάγῃ μετ' αὐτοῦ καὶ
KJV: that he would eat with him. And
INT: that he should eat with him And

Luke 10:37 Prep
GRK: τὸ ἔλεος μετ' αὐτοῦ εἶπεν
NAS: mercy toward him. Then
KJV: He that shewed mercy on him. Then
INT: compassion toward him Said

Luke 11:7 Prep
GRK: παιδία μου μετ' ἐμοῦ εἰς
KJV: children are with me in
INT: children of me with me in

Luke 11:23 Prep
GRK: μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ κατ'
KJV: He that is not with me is
INT: not is with me against

Luke 11:23 Prep
GRK: μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει
KJV: not with me
INT: not gathers with me scatters

Luke 12:13 Prep
GRK: μου μερίσασθαι μετ' ἐμοῦ τὴν
KJV: the inheritance with me.
INT: of me to divide with me the

Luke 15:13 Prep
GRK: καὶ μετ' οὐ πολλὰς
NAS: days later, the younger
KJV: many days after the younger son
INT: And after not many

Luke 15:31 Prep
GRK: σὺ πάντοτε μετ' ἐμοῦ εἶ
KJV: art ever with me, and
INT: you always with me are

Luke 22:21 Prep
GRK: παραδιδόντος με μετ' ἐμοῦ ἐπὶ
KJV: me [is] with me
INT: betraying me [is] with me on

Luke 22:28 Prep
GRK: οἱ διαμεμενηκότες μετ' ἐμοῦ ἐν
KJV: they which have continued with me
INT: they who have continued with me in

Luke 22:59 Prep
GRK: καὶ οὗτος μετ' αὐτοῦ ἦν
KJV: [fellow] also was with him: for
INT: also this one with him was

Luke 23:12 Prep
GRK: τῇ ἡμέρᾳ μετ' ἀλλήλων προϋπῆρχον
KJV: were made friends together: for before
INT: the day with one another before they were

Luke 23:43 Prep
GRK: λέγω σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ
KJV: To day shalt thou be with me in
INT: I say today with me you will be

Luke 24:30 Prep
GRK: κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ' αὐτῶν λαβὼν
KJV: he sat at meat with them, he took
INT: reclined [at table] he with them having taken

John 3:2 Prep
GRK: ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ
KJV: God be with him.
INT: God with him

John 3:22 Prep
GRK: ἐκεῖ διέτριβεν μετ' αὐτῶν καὶ
KJV: there he tarried with them, and
INT: there he stayed with them and

John 4:27 Prep
GRK: Τί λαλεῖς μετ' αὐτῆς
KJV: Why talkest thou with her?
INT: Why speak you with her

John 6:43 Prep
GRK: Μὴ γογγύζετε μετ' ἀλλήλων
NAS: to them, Do not grumble among yourselves.
KJV: Murmur not among yourselves.
INT: not Grumble with one another

John 6:66 Prep
GRK: καὶ οὐκέτι μετ' αὐτοῦ περιεπάτουν
KJV: walked no more with him.
INT: and no more with him walked

John 8:29 Prep
GRK: πέμψας με μετ' ἐμοῦ ἐστίν
KJV: me is with me: the Father
INT: having sent me with me is

John 9:40 Prep
GRK: ταῦτα οἱ μετ' αὐτοῦ ὄντες
KJV: which were with him heard
INT: these things those who with him were

John 11:16 Prep
GRK: ἵνα ἀποθάνωμεν μετ' αὐτοῦ
KJV: we may die with him.
INT: that we might die with him

John 11:31 Prep
GRK: οἱ ὄντες μετ' αὐτῆς ἐν
KJV: which were with her in
INT: who were with her in

John 11:56 Prep
GRK: καὶ ἔλεγον μετ' ἀλλήλων ἐν
KJV: spake among themselves,
INT: and were saying among one another in

John 12:17 Prep
GRK: ὁ ὢν μετ' αὐτοῦ ὅτε
KJV: therefore that was with him when
INT: that was with him when

John 13:8 Prep
GRK: ἔχεις μέρος μετ' ἐμοῦ
KJV: no part with me.
INT: you have part with me

John 15:27 Prep
GRK: ἀπ' ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ ἐστέ
KJV: because ye have been with me from
INT: from [the] beginning with me you are

John 16:19 Prep
GRK: τούτου ζητεῖτε μετ' ἀλλήλων ὅτι
NAS: to them, Are you deliberating together about
KJV: Do ye enquire among yourselves
INT: this do you inquire among one another that

John 16:32 Prep
GRK: ὁ πατὴρ μετ' ἐμοῦ ἐστίν
KJV: the Father is with me.
INT: the Father with me is

John 17:12 Prep
GRK: Ὅτε ἤμην μετ' αὐτῶν ἐγὼ
KJV: While I was with them in
INT: When I was with them I

John 17:24 Prep
GRK: κἀκεῖνοι ὦσιν μετ' ἐμοῦ ἵνα
KJV: me, be with me where
INT: they also might be with me that

John 18:5 Prep
GRK: παραδιδοὺς αὐτὸν μετ' αὐτῶν
KJV: him, stood with them.
INT: was delivering up him with them

John 18:18 Prep
GRK: ὁ Πέτρος μετ' αὐτῶν ἑστὼς
KJV: Peter stood with them, and
INT: Peter with them standing

John 18:26 Prep
GRK: τῷ κήπῳ μετ' αὐτοῦ
KJV: in the garden with him?
INT: the garden with him

John 19:18 Prep
GRK: ἐσταύρωσαν καὶ μετ' αὐτοῦ ἄλλους
KJV: other with him,
INT: they crucified and with him other

John 20:24 Prep
GRK: οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν ὅτε
KJV: was not with them when
INT: not was with them when

John 20:26 Prep
GRK: καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν ἔρχεται
KJV: and Thomas with them: [then] came
INT: and Thomas with them Comes

Acts 7:5 Prep
GRK: σπέρματι αὐτοῦ μετ' αὐτόν οὐκ
NAS: AND TO HIS DESCENDANTS AFTER HIM.
KJV: seed after him,
INT: descendants of him after him not

Acts 7:9 Prep
GRK: ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ
KJV: God was with him,
INT: God with him

Acts 9:28 Prep
GRK: καὶ ἦν μετ' αὐτῶν εἰσπορευόμενος
KJV: And he was with them coming in
INT: And he was with them coming in

Acts 9:39 Prep
GRK: ὅσα ἐποίει μετ' αὐτῶν οὖσα
KJV: made, while she was with them.
INT: which was making with them being

Acts 10:38 Prep
GRK: θεὸς ἦν μετ' αὐτοῦ
KJV: God was with him.
INT: God was with him

Acts 11:21 Prep
GRK: χεὶρ Κυρίου μετ' αὐτῶν πολύς
KJV: of the Lord was with them: and
INT: [the] hand of [the] Lord with them [a] great

Acts 13:25 Prep
GRK: ἰδοὺ ἔρχεται μετ' ἐμὲ οὗ
NAS: one is coming after me the sandals
KJV: there cometh one after me,
INT: Behold he comes after me of whom

Acts 14:27 Prep
GRK: ὁ θεὸς μετ' αὐτῶν καὶ
KJV: that God had done with them, and
INT: God with them and

Acts 15:4 Prep
GRK: θεὸς ἐποίησεν μετ' αὐτῶν
KJV: that God had done with them.
INT: God did with them

Acts 15:33 Prep
GRK: χρόνον ἀπελύθησαν μετ' εἰρήνης ἀπὸ
KJV: they were let go in peace
INT: a time they were let go in peace from

Acts 19:4 Prep
GRK: τὸν ἐρχόμενον μετ' αὐτὸν ἵνα
NAS: in Him who was coming after him, that is, in Jesus.
KJV: him which should come after him,
INT: the [one] coming after him that

Acts 20:34 Prep
GRK: τοῖς οὖσιν μετ' ἐμοῦ ὑπηρέτησαν
KJV: and to them that were with me.
INT: to those who were with me did minister

Acts 26:12 Prep
GRK: τὴν Δαμασκὸν μετ' ἐξουσίας καὶ
KJV: to Damascus with authority and
INT: Damascus with authority and

Acts 27:14 Prep
GRK: μετ' οὐ πολὺ
NAS: But before very long there rushed
KJV: not long after there arose against
INT: After not long

1 Corinthians 7:12 Prep
GRK: συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ' αὐτοῦ μὴ
KJV: be pleased to dwell with him, let him
INT: consents to dwell with him not

1 Corinthians 7:13 Prep
GRK: συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ' αὐτῆς μὴ
KJV: be pleased to dwell with her, let her
INT: consents to dwell with her not

2 Corinthians 8:18 Prep
GRK: συνεπέμψαμεν δὲ μετ' αὐτοῦ τὸν
KJV: And we have sent with him the brother,
INT: we sent moreover with him the

Ephesians 6:7 Prep
GRK: μετ' εὐνοίας δουλεύοντες
KJV: With good will doing service,
INT: with good will doing service

2 Thessalonians 1:7 Prep
GRK: ἀπ' οὐρανοῦ μετ' ἀγγέλων δυνάμεως
KJV: from heaven with his mighty
INT: from heaven with [the] angels mighty

2 Timothy 4:11 Prep
GRK: ἐστὶν μόνος μετ' ἐμοῦ Μάρκον
KJV: Luke is with me. Take
INT: is alone with me Mark

Titus 3:15 Prep
GRK: σε οἱ μετ' ἐμοῦ πάντες
KJV: All that are with me salute
INT: you those with me all

Hebrews 11:31 Prep
GRK: τοὺς κατασκόπους μετ' εἰρήνης
KJV: the spies with peace.
INT: the spies with peace

1 John 1:6 Prep
GRK: κοινωνίαν ἔχομεν μετ' αὐτοῦ καὶ
KJV: we have fellowship with him, and
INT: fellowship we have with him and

1 John 1:7 Prep
GRK: κοινωνίαν ἔχομεν μετ' ἀλλήλων καὶ
KJV: fellowship one with another, and
INT: fellowship we have with one another and

Revelation 1:12 Prep
GRK: ἥτις ἐλάλει μετ' ἐμοῦ καὶ
KJV: that spake with me. And
INT: which spoke with me and

Revelation 2:16 Prep
GRK: καὶ πολεμήσω μετ' αὐτῶν ἐν
NAS: and I will make war against them with the sword
KJV: and will fight against them with
INT: and will make war with them with

Revelation 2:22 Prep
GRK: τοὺς μοιχεύοντας μετ' αὐτῆς εἰς
KJV: them that commit adultery with her
INT: those who commit adultery with her into

Revelation 3:4 Prep
GRK: καὶ περιπατήσουσιν μετ' ἐμοῦ ἐν
KJV: and they shall walk with me in
INT: and they will walk with me in

Revelation 3:20 Prep
GRK: καὶ δειπνήσω μετ' αὐτοῦ καὶ
KJV: and will sup with him, and
INT: and will dine with him and

Revelation 3:20 Prep
GRK: καὶ αὐτὸς μετ' ἐμοῦ
KJV: and he with me.
INT: and he with me

Revelation 3:21 Prep
GRK: αὐτῷ καθίσαι μετ' ἐμοῦ ἐν
KJV: will I grant to sit with me in
INT: to him to sit with me on

Revelation 4:1 Prep
GRK: σάλπιγγος λαλούσης μετ' ἐμοῦ λέγων
NAS: must take place after these things.
KJV: a trumpet talking with me; which said,
INT: of a trumpet speaking with me saying

Revelation 6:8 Prep
GRK: ᾅδης ἠκολούθει μετ' αὐτοῦ καὶ
KJV: Hell followed with him. And
INT: Hades follows with him and

Revelation 10:8 Prep
GRK: πάλιν λαλοῦσαν μετ' ἐμοῦ καὶ
KJV: heaven spake unto me again,
INT: again speaking with me and

Revelation 11:7 Prep
GRK: ἀβύσσου ποιήσει μετ' αὐτῶν πόλεμον
KJV: shall make war against them, and
INT: abyss will make with them war

Revelation 12:9 Prep
GRK: ἄγγελοι αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ ἐβλήθησαν
KJV: angels were cast out with him.
INT: angels of him with him were cast

Revelation 13:4 Prep
GRK: δύναται πολεμῆσαι μετ' αὐτοῦ
KJV: is able to make war with him?
INT: is able to make war with it

Revelation 14:1 Prep
GRK: Σιών καὶ μετ' αὐτοῦ ἑκατὸν
KJV: Sion, and with him an hundred
INT: Zion and with him a hundred

Revelation 14:13 Prep
GRK: αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ' αὐτῶν
INT: of them follow with them

Revelation 17:1 Prep
GRK: καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων
KJV: and talked with me, saying
INT: and spoke with me saying

Revelation 17:14 Prep
GRK: καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ κλητοὶ
KJV: and they that are with him
INT: and those that [are] with him called

Revelation 18:3 Prep
GRK: τῆς γῆς μετ' αὐτῆς ἐπόρνευσαν
KJV: have committed fornication with her,
INT: of the earth with her did commit sexual immorality

Revelation 18:9 Prep
GRK: γῆς οἱ μετ' αὐτῆς πορνεύσαντες
KJV: lived deliciously with her,
INT: earth with her having committed sexual immorality

Revelation 19:20 Prep
GRK: θηρίον καὶ μετ' αὐτοῦ ὁ
KJV: and with him
INT: beast and with him the

Revelation 20:6 Prep
GRK: καὶ βασιλεύσουσιν μετ' αὐτοῦ τὰ
KJV: and shall reign with him a thousand
INT: and will reign with him a

Revelation 21:3 Prep
GRK: καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν καὶ
NAS: and He will dwell among them, and they shall be His people,
KJV: and he will dwell with them, and
INT: and he will tabernacle with them and

Revelation 21:3 Prep
GRK: ὁ θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται
NAS: and God Himself will be among them,
KJV: shall be with them,
INT: God with them will be

Revelation 21:9 Prep
GRK: καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων
KJV: and talked with me, saying,
INT: and spoke with me saying

Revelation 21:15 Prep
GRK: ὁ λαλῶν μετ' ἐμοῦ εἶχεν
KJV: And he that talked with me had
INT: the [one] speaking with me had

Revelation 22:12 Prep
GRK: μισθός μου μετ' ἐμοῦ ἀποδοῦναι
KJV: my reward [is] with me, to give
INT: reward of me with me to give

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page