3464. μύρον (muron)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3464. μύρον (muron) — 14 Occurrences

Matthew 26:7 N-GNS
GRK: ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου καὶ
NAS: of very costly perfume, and she poured
KJV: of very precious ointment, and
INT: having an alabaster flask of ointment very costly and

Matthew 26:12 N-ANS
GRK: αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ
NAS: this perfume on My body,
KJV: hath poured this ointment on my
INT: this [woman] the perfume this on

Mark 14:3 N-GNS
GRK: ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς
NAS: of very costly perfume of pure
KJV: an alabaster box of ointment of spikenard
INT: having alabastar flask of ointment of nard pure

Mark 14:4 N-GNS
GRK: αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν
NAS: Why has this perfume been wasted?
KJV: this waste of the ointment made?
INT: this of the ointment has been made

Mark 14:5 N-NNS
GRK: τοῦτο τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω
NAS: For this perfume might have been sold
INT: this perfume to have been sold for above

Luke 7:37 N-GNS
GRK: κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου
NAS: an alabaster vial of perfume,
KJV: brought an alabaster box of ointment,
INT: having taken an alabaster flask of ointment

Luke 7:38 N-DNS
GRK: ἤλειφεν τῷ μύρῳ
NAS: and anointing them with the perfume.
KJV: and anointed [them] with the ointment.
INT: was anointing [them] with the ointment

Luke 7:46 N-DNS
GRK: αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψεν τοὺς
NAS: but she anointed My feet with perfume.
KJV: my feet with ointment.
INT: herself moreover with ointment anointed the

Luke 23:56 N-ANP
GRK: ἀρώματα καὶ μύρα Καὶ τὸ
NAS: spices and perfumes. And on the Sabbath
KJV: spices and ointments; and rested
INT: spices and ointments and the

John 11:2 N-DNS
GRK: τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα
NAS: the Lord with ointment, and wiped
KJV: the Lord with ointment, and
INT: the Lord with ointment and having wiped

John 12:3 N-GNS
GRK: λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς
NAS: of very costly perfume of pure
KJV: a pound of ointment of spikenard,
INT: having taken a litra of ointment of nard pure

John 12:3 N-GNS
GRK: ὀσμῆς τοῦ μύρου
NAS: with the fragrance of the perfume.
KJV: with the odour of the ointment.
INT: fragrance of the perfume

John 12:5 N-NNS
GRK: τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη
NAS: was this perfume not sold
KJV: this ointment sold
INT: this ointment not was sold

Revelation 18:13 N-ANS
GRK: θυμιάματα καὶ μύρον καὶ λίβανον
NAS: and incense and perfume and frankincense
KJV: and ointments, and
INT: incense and ointment and frankincense

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page