3520. νῆσος (nésos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3520. νῆσος (nésos) — 9 Occurrences

Acts 13:6 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου
NAS: the whole island as far
KJV: when they had gone through the isle unto
INT: all the island as far as Paphos

Acts 27:26 N-AFS
GRK: εἰς νῆσον δέ τινα
NAS: run aground on a certain island.
KJV: upon a certain island.
INT: on island however a certain

Acts 28:1 N-NFS
GRK: Μελίτη ἡ νῆσος καλεῖται
NAS: we found out that the island was called
KJV: that the island was called
INT: Malta the island is called

Acts 28:7 N-GFS
GRK: πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ
NAS: belonging to the leading man of the island, named
KJV: of the chief man of the island, whose name was
INT: chief of the island by name Publius

Acts 28:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας
NAS: the rest of the people on the island who had
KJV: diseases in the island, came, and
INT: in the island had infirmities

Acts 28:11 N-DFS
GRK: ἐν τῇ νήσῳ Ἀλεξανδρινῷ παρασήμῳ
NAS: which had wintered at the island, and which had
KJV: in the isle, whose sign
INT: in the island an Alexandrian with a figurehead

Revelation 1:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ
NAS: [which are] in Jesus, was on the island called
KJV: was in the isle that is called Patmos,
INT: in the island which [is] called

Revelation 6:14 N-NFS
GRK: ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν
NAS: mountain and island were moved
KJV: mountain and island were moved out of
INT: mountain and island out of the

Revelation 16:20 N-NFS
GRK: καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν καὶ
NAS: And every island fled away,
KJV: And every island fled away, and
INT: And every island fled and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page