3594. ὁδηγέω (hodégeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3594. ὁδηγέω (hodégeó) — 5 Occurrences

Matthew 15:14 V-PSA-3S
GRK: τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ ἀμφότεροι εἰς
NAS: a blind man guides a blind man,
KJV: if the blind lead the blind, both
INT: blind if lead both into

Luke 6:39 V-PNA
GRK: τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν οὐχὶ ἀμφότεροι
NAS: cannot guide a blind man,
KJV: the blind lead the blind?
INT: a blind [man] a blind [man] to lead not both

John 16:13 V-FIA-3S
GRK: τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν
NAS: comes, He will guide you into all
KJV: is come, he will guide you
INT: of truth he will guide you into

Acts 8:31 V-FIA-3S
GRK: μή τις ὁδηγήσει με παρεκάλεσέν
NAS: someone guides me? And he invited
KJV: except some man should guide me? And
INT: not someone should guide me he invited

Revelation 7:17 V-FIA-3S
GRK: αὐτούς καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ
NAS: will be their shepherd, and will guide them to springs
KJV: them, and shall lead them unto
INT: them and will lead them to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page