3625. οἰκουμένη (oikoumené)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3625. οἰκουμένη (oikoumené) — 15 Occurrences

Matthew 24:14 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον
NAS: in the whole world as a testimony
KJV: in all the world for a witness
INT: all the earth for a testimony

Luke 2:1 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν οἰκουμένην
NAS: of all the inhabited earth.
KJV: that all the world should be taxed.
INT: all the world

Luke 4:5 N-GFS
GRK: βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ
NAS: the kingdoms of the world in a moment
KJV: the kingdoms of the world in
INT: kingdoms of the world in a moment

Luke 21:26 N-DFS
GRK: ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ αἱ γὰρ
NAS: of the things which are coming upon the world; for the powers
KJV: those things which are coming on the earth: for
INT: is coming on the earth indeed

Acts 11:28 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν οἰκουμένην ἥτις ἐγένετο
NAS: over the world. And this
KJV: all the world: which
INT: all the world which came to pass

Acts 17:6 N-AFS
GRK: Οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι
NAS: who have upset the world have come
KJV: that have turned the world upside down
INT: Those who the habitable world have set in confusion these

Acts 17:31 N-AFS
GRK: κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ
NAS: judge the world in righteousness
KJV: judge the world in
INT: to judge the world in righteousness

Acts 19:27 N-NFS
GRK: καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται
NAS: of Asia and the world worship
KJV: Asia and the world worshippeth.
INT: and the world worship

Acts 24:5 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν οἰκουμένην πρωτοστάτην τε
NAS: throughout the world, and a ringleader
KJV: throughout the world, and
INT: in the world a leader moreover

Romans 10:18 N-GFS
GRK: πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα
NAS: TO THE ENDS OF THE WORLD.
KJV: unto the ends of the world.
INT: ends of the world the words

Hebrews 1:6 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκουμένην λέγει Καὶ
NAS: the firstborn into the world, He says,
KJV: into the world, he saith,
INT: into the world he says And

Hebrews 2:5 N-AFS
GRK: ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν
NAS: to angels the world to come,
KJV: put in subjection the world to come,
INT: did he subject the world which is to come

Revelation 3:10 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι
NAS: upon the whole world, to test
KJV: all the world, to try
INT: upon the habitable world whole to try

Revelation 12:9 N-AFS
GRK: πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην ἐβλήθη
NAS: the whole world; he was thrown
KJV: the whole world: he was cast out
INT: misleads the habitable [world] whole he was cast

Revelation 16:14 N-GFS
GRK: βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης συναγαγεῖν
NAS: of the whole world, to gather them together
KJV: and of the whole world, to gather them
INT: kings of the habitable [world] whole to gather together

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page