οἴκου
Englishman's Concordance
οἴκου (oikou) — 12 Occurrences

Matthew 10:6 N-GMS
GRK: τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ
NAS: sheep of the house of Israel.
KJV: the lost sheep of the house of Israel.
INT: lost of [the] house of Israel

Matthew 15:24 N-GMS
GRK: τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ
NAS: sheep of the house of Israel.
KJV: the lost sheep of the house of Israel.
INT: lost of [the] house of Israel

Luke 1:27 N-GMS
GRK: Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυίδ καὶ
NAS: was Joseph, of the descendants of David;
KJV: was Joseph, of the house of David; and
INT: Joseph of [the] house of David and

Luke 2:4 N-GMS
GRK: αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς
NAS: because he was of the house and family
KJV: was of the house and lineage
INT: him of [the] house and family

Luke 11:51 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ οἴκου ναί λέγω
NAS: the altar and the house [of God]; yes,
KJV: the altar and the temple: verily I say
INT: and the house yes I say

John 2:17 N-GMS
GRK: ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί
NAS: ZEAL FOR YOUR HOUSE WILL CONSUME
KJV: The zeal of thine house hath eaten me
INT: zeal of the house of you will consume

Acts 19:16 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου
NAS: that they fled out of that house naked
KJV: out of that house naked and
INT: out of the house that

1 Timothy 3:4 N-GMS
GRK: τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον
NAS: his own household well,
KJV: his own house, having
INT: the own house well ruling

1 Timothy 3:5 N-GMS
GRK: τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ
NAS: his own household, how
KJV: his own house, how
INT: the own house [how] to rule not

Hebrews 3:3 N-GMS
GRK: ἔχει τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας
NAS: as the builder of the house has
KJV: he who hath builded the house hath more
INT: has than the house the [one] having built

Hebrews 11:7 N-GMS
GRK: σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ δι'
NAS: for the salvation of his household, by which
KJV: the saving of his house; by the which
INT: [the] salvation of the house of him by

1 Peter 4:17 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ
NAS: to begin with the household of God;
KJV: must begin at the house of God: and
INT: from the house of God [is come]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page