3628. οἰκτιρμός (oiktirmos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3628. οἰκτιρμός (oiktirmos) — 5 Occurrences

Romans 12:1 N-GMP
GRK: διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ
NAS: you, brethren, by the mercies of God,
KJV: by the mercies of God,
INT: by the compassions of God

2 Corinthians 1:3 N-GMP
GRK: πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ θεὸς
NAS: the Father of mercies and God
KJV: the Father of mercies, and
INT: Father of compassions and God

Philippians 2:1 N-NMP
GRK: σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί
NAS: any affection and compassion,
KJV: bowels and mercies,
INT: affections and compassions

Colossians 3:12 N-GMS
GRK: ἠγαπημένοι σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ χρηστότητα ταπεινοφροσύνην
NAS: on a heart of compassion, kindness,
KJV: bowels of mercies, kindness,
INT: beloved hearts of compassion kindess humility

Hebrews 10:28 N-GMP
GRK: Μωυσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν
NAS: without mercy on [the testimony of] two
KJV: died without mercy under two
INT: of Moses without compassions on [the testimony of] two

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page