3691. ὀξύς (oxus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3691. ὀξύς (oxus) — 8 Occurrences

Romans 3:15 Adj-NMP
GRK: ὀξεῖς οἱ πόδες
NAS: THEIR FEET ARE SWIFT TO SHED BLOOD,
KJV: Their feet [are] swift to shed blood:
INT: swift [are] the feet

Revelation 1:16 Adj-NFS
GRK: ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη καὶ
NAS: came a sharp two-edged
KJV: mouth went a sharp twoedged sword:
INT: a sword two-edged sharp going forth and

Revelation 2:12 Adj-AFS
GRK: δίστομον τὴν ὀξεῖαν
NAS: The One who has the sharp two-edged
KJV: he which hath the sharp sword
INT: two-edged sharp

Revelation 14:14 Adj-ANS
GRK: αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ
NAS: on His head and a sharp sickle
KJV: his hand a sharp sickle.
INT: of him a sickle sharp

Revelation 14:17 Adj-ANS
GRK: αὐτὸς δρέπανον ὀξύ
NAS: and he also had a sharp sickle.
KJV: also having a sharp sickle.
INT: he a sickle sharp

Revelation 14:18 Adj-ANS
GRK: δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων Πέμψον
NAS: to him who had the sharp sickle,
KJV: to him that had the sharp sickle,
INT: sickle sharp saying Send

Revelation 14:18 Adj-ANS
GRK: δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον
NAS: Put in your sharp sickle
KJV: Thrust in thy sharp sickle, and
INT: sickle sharp and gather

Revelation 19:15 Adj-NFS
GRK: ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα ἵνα ἐν
NAS: From His mouth comes a sharp sword, so
KJV: mouth goeth a sharp sword, that
INT: goes forth a sword sharp that with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page