ὄπισθεν
Englishman's Concordance
ὄπισθεν (opisthen) — 7 Occurrences

Matthew 9:20 Adv
GRK: ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ
NAS: came up behind Him and touched
KJV: came behind [him], and touched
INT: years having come behind touched the

Matthew 15:23 Adv
GRK: ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν
KJV: for she crieth after us.
INT: for she cries out after us

Mark 5:27 Adv
GRK: τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ
NAS: up in the crowd behind [Him] and touched
KJV: in the press behind, and touched his
INT: the crowd behind touched the

Luke 8:44 Adv
GRK: προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ
NAS: came up behind Him and touched
KJV: Came behind [him], and touched
INT: having come behind touched the

Luke 23:26 Adv
GRK: σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ
NAS: to carry behind Jesus.
KJV: that he might bear [it] after Jesus.
INT: cross to carry [it] behind Jesus

Revelation 4:6 Adv
GRK: ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν
NAS: of eyes in front and behind.
KJV: before and behind.
INT: in front and behind

Revelation 5:1 Adv
GRK: ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν
NAS: inside and on the back, sealed
KJV: and on the backside, sealed
INT: inside and on [the] back having been sealed with seals

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page