3925. παρεμβολή (parembole)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3925. παρεμβολή (parembole) — 11 Occurrences

Luke 19:43 V-FIA-3P
GRK: σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί
INT: you that will cast around the enemies

Acts 21:34 N-AFS
GRK: εἰς τὴν παρεμβολήν
NAS: him to be brought into the barracks.
KJV: to be carried into the castle.
INT: into the barracks

Acts 21:37 N-AFS
GRK: εἰς τὴν παρεμβολὴν ὁ Παῦλος
NAS: to be brought into the barracks, he said
KJV: into the castle, he said
INT: into the barracks Paul

Acts 22:24 N-AFS
GRK: εἰς τὴν παρεμβολήν εἴπας μάστιξιν
NAS: him to be brought into the barracks, stating
KJV: into the castle, and bade
INT: into the barracks having directed by flogging

Acts 23:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν παρεμβολήν
NAS: and bring him into the barracks.
KJV: to bring [him] into the castle.
INT: into the barracks

Acts 23:16 N-AFS
GRK: εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλεν τῷ
NAS: and entered the barracks and told
KJV: into the castle, and told
INT: into the barracks he reported [it]

Acts 23:32 N-AFS
GRK: εἰς τὴν παρεμβολήν
NAS: on with him, they returned to the barracks.
KJV: and returned to the castle:
INT: to the barracks

Hebrews 11:34 N-AFP
GRK: ἐν πολέμῳ παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων
NAS: put foreign armies to flight.
KJV: turned to flight the armies of the aliens.
INT: in war [the] armies made to give way of foreigners

Hebrews 13:11 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς παρεμβολῆς
NAS: are burned outside the camp.
KJV: are burned without the camp.
INT: outside the camp

Hebrews 13:13 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς παρεμβολῆς τὸν ὀνειδισμὸν
NAS: out to Him outside the camp, bearing
KJV: him without the camp, bearing his
INT: outside the camp the reproach

Revelation 20:9 N-AFS
GRK: ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων
NAS: and surrounded the camp of the saints
KJV: compassed the camp of the saints
INT: encircled the camp of the saints

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page