3968. πατρίς (patris)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3968. πατρίς (patris) — 8 Occurrences

Matthew 13:54 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν
NAS: He came to His hometown and [began] teaching
KJV: into his own country, he taught them
INT: into the region his [own] he taught

Matthew 13:57 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πατρίδι καὶ ἐν
NAS: except in his hometown and in his [own] household.
KJV: in his own country, and in
INT: in the hometown and in

Mark 6:1 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ καὶ
NAS: and came into His hometown; and His disciples
KJV: into his own country; and his
INT: into the hometown of him and

Mark 6:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ
NAS: except in his hometown and among
KJV: in his own country, and among
INT: in the hometown of him and

Luke 4:23 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πατρίδι σου
NAS: do here in your hometown as well.'
KJV: in thy country.
INT: in the hometown of you

Luke 4:24 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ
NAS: prophet is welcome in his hometown.
KJV: in his own country.
INT: in the hometown of him

John 4:44 N-DFS
GRK: τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ
NAS: honor in his own country.
KJV: in his own country.
INT: own hometown honor not

Hebrews 11:14 N-AFS
GRK: ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσιν
NAS: that they are seeking a country of their own.
KJV: that they seek a country.
INT: make manifest that [their] own country they are seeking

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page