4058. περιστερά (peristera)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4058. περιστερά (peristera) — 10 Occurrences

Matthew 3:16 N-AFS
GRK: καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον
NAS: descending as a dove [and] lighting
KJV: descending like a dove, and lighting
INT: descending as a dove and lighting

Matthew 10:16 N-NFP
GRK: ὡς αἱ περιστεραί
NAS: as serpents and innocent as doves.
KJV: harmless as doves.
INT: as the doves

Matthew 21:12 N-AFP
GRK: πωλούντων τὰς περιστεράς
NAS: of those who were selling doves.
KJV: the seats of them that sold doves,
INT: selling the doves

Mark 1:10 N-AFS
GRK: πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς
NAS: like a dove descending
KJV: the Spirit like a dove descending upon
INT: Spirit as a dove descending upon

Mark 11:15 N-AFP
GRK: πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν
NAS: of those who were selling doves;
KJV: of them that sold doves;
INT: selling the doves he overturned

Luke 2:24 N-GFP
GRK: δύο νοσσοὺς περιστερῶν
NAS: TWO YOUNG PIGEONS.
KJV: two young pigeons.
INT: two young pigeons

Luke 3:22 N-AFS
GRK: εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ' αὐτόν
NAS: form like a dove, and a voice came
KJV: shape like a dove upon him,
INT: form as a dove upon him

John 1:32 N-AFS
GRK: καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ
NAS: descending as a dove out of heaven,
KJV: heaven like a dove, and it abode
INT: descending as a dove out of heaven

John 2:14 N-AFP
GRK: πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς
NAS: and sheep and doves, and the money changers
KJV: and doves, and
INT: sheep and doves and the

John 2:16 N-AFP
GRK: τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν
NAS: who were selling the doves He said,
KJV: unto them that sold doves, Take
INT: to those who doves sold he said

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page