περισσότερον
Englishman's Concordance
περισσότερον (perissoteron) — 13 Occurrences

Matthew 11:9 Adj-NNS-C
GRK: ὑμῖν καὶ περισσότερον προφήτου
NAS: I tell you, and one who is more than a prophet.
INT: to you and [one] more excellent than a prophet

Matthew 23:14 Adj-ANS
GRK: τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα
INT: this you shall receive more abundant judgment

Mark 7:36 Adj-ANS-C
GRK: αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον
INT: them exceedingly more abundantly they proclaimed [it]

Mark 12:33 Adj-NNS-C
GRK: ὡς ἑαυτὸν περισσότερόν ἐστιν πάντων
INT: as oneself more important is than all

Mark 12:40 Adj-ANS-C
GRK: οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα
NAS: will receive greater condemnation.
INT: These will receive greater judgment

Luke 7:26 Adj-AMS-C
GRK: ὑμῖν καὶ περισσότερον προφήτου
NAS: I say to you, and one who is more than a prophet.
INT: to you and [one] more excellent than a prophet

Luke 12:4 Adj-ANS-C
GRK: μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι
INT: not are able more abundantly anything to do

Luke 12:48 Adj-ANS-C
GRK: παρέθεντο πολύ περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν
INT: was committed much the more will they ask of him

Luke 20:47 Adj-ANS-C
GRK: οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα
NAS: will receive greater condemnation.
INT: These will receive more abundant judgment

1 Corinthians 15:10 Adj-AMS-C
GRK: ἐγενήθη ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων
NAS: but I labored even more than all
INT: has been but more abundantly than them all

2 Corinthians 10:8 Adj-ANS-C
GRK: τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι
NAS: somewhat further about
INT: even indeed more abundantly somewhat I should boast

Hebrews 6:17 Adj-NNS-C
GRK: ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ
INT: Wherein the same more abundantly desiring

Hebrews 7:15 Adj-NNS-C
GRK: Καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν
INT: And more abundantly yet evident

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page