4066. περίχωρος (perichóros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4066. περίχωρος (perichóros) — 9 Occurrences

Matthew 3:5 Adj-NMS
GRK: πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου
NAS: and all the district around the Jordan;
KJV: and all the region round about Jordan,
INT: all the region around of Jordan

Matthew 14:35 Adj-AFS
GRK: ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην καὶ
NAS: [word] into all that surrounding district and brought
KJV: that country round about, and
INT: all the region round about that and

Mark 1:28 Adj-AFS
GRK: ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας
NAS: into all the surrounding district of Galilee.
KJV: all the region round about Galilee.
INT: all the region around Galilee

Luke 3:3 Adj-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου
NAS: into all the district around the Jordan,
KJV: all the country about Jordan,
INT: all the region around the Jordan

Luke 4:14 Adj-GFS
GRK: ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ
NAS: through all the surrounding district.
KJV: through all the region round about.
INT: all the region around concerning him

Luke 4:37 Adj-GFS
GRK: τόπον τῆς περιχώρου
NAS: locality in the surrounding district.
KJV: place of the country round about.
INT: place of the surrounding region

Luke 7:17 Adj-DFS
GRK: πάσῃ τῇ περιχώρῳ
NAS: and in all the surrounding district.
KJV: throughout all the region round about.
INT: all the region around

Luke 8:37 Adj-GFS
GRK: πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γερασηνῶν
NAS: the people of the country of the Gerasenes
KJV: of the Gadarenes round about besought
INT: multitude of the region around of the Gerasenes

Acts 14:6 Adj-AFS
GRK: καὶ τὴν περίχωρον
NAS: and Derbe, and the surrounding region;
KJV: and unto the region that lieth round about:
INT: and the region around

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page