4071. πετεινόν (peteinon)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4071. πετεινόν (peteinon) — 14 Occurrences

Matthew 6:26 N-ANP
GRK: εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: Look at the birds of the air,
KJV: Behold the fowls of the air: for
INT: at the birds of the air

Matthew 8:20 N-NNP
GRK: καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: holes and the birds of the air
KJV: and the birds of the air
INT: and the birds of the air

Matthew 13:4 N-NNP
GRK: ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά
NAS: the road, and the birds came
KJV: the way side, and the fowls came and
INT: having come the birds [and] devoured them

Matthew 13:32 N-ANP
GRK: ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: so that THE BIRDS OF THE AIR
KJV: so that the birds of the air
INT: come the birds of the air

Mark 4:4 N-NNP
GRK: ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν
NAS: the road, and the birds came
KJV: and the fowls of the air
INT: came the birds and devoured

Mark 4:32 N-ANP
GRK: αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: so that THE BIRDS OF THE AIR
KJV: so that the fowls of the air
INT: of it the birds of the air

Luke 8:5 N-NNP
GRK: καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: and it was trampled under foot and the birds of the air
KJV: and the fowls of the air
INT: and the birds of the air

Luke 9:58 N-NNP
GRK: καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: holes and the birds of the air
KJV: and birds of the air
INT: and the birds of the air

Luke 12:24 N-GNP
GRK: διαφέρετε τῶν πετεινῶν
NAS: more valuable you are than the birds!
KJV: ye better than the fowls?
INT: are valuable than the birds

Luke 13:19 N-NNP
GRK: καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: a tree, and THE BIRDS OF THE AIR
KJV: tree; and the fowls of the air lodged
INT: and the birds of the air

Acts 10:12 N-NNP
GRK: γῆς καὶ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: of the earth and birds of the air.
KJV: creeping things, and fowls of the air.
INT: earth and birds of heaven

Acts 11:6 N-ANP
GRK: καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
NAS: and the crawling creatures and the birds of the air.
KJV: creeping things, and fowls of the air.
INT: and the birds of the air

Romans 1:23 N-GNP
GRK: ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων
NAS: man and of birds and four-footed animals
KJV: and to birds, and
INT: man and of birds and quadrapeds

James 3:7 N-GNP
GRK: τε καὶ πετεινῶν ἑρπετῶν τε
NAS: of beasts and birds, of reptiles
KJV: and of birds, and
INT: both and of birds of creeping things both

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page