4072. πέτομαι, (petomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4072. πέτομαι, (petomai) — 5 Occurrences

Revelation 4:7 V-PPM/P-DMS
GRK: ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ
NAS: creature [was] like a flying eagle.
KJV: beast [was] like a flying eagle.
INT: like eagle a flying

Revelation 8:13 V-PPM/P-GMS
GRK: ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι
NAS: an eagle flying in midheaven,
KJV: angel flying through
INT: one eagle flying in mid-heaven

Revelation 12:14 V-PSM/P-3S
GRK: μεγάλου ἵνα πέτηται εἰς τὴν
NAS: so that she could fly into the wilderness
KJV: that she might fly into
INT: great that she might fly into the

Revelation 14:6 V-PPM/P-AMS
GRK: ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι
NAS: angel flying in midheaven,
KJV: angel fly in
INT: another angel flying in mid-heaven

Revelation 19:17 V-PPM/P-DNP
GRK: ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι
NAS: the birds which fly in midheaven,
KJV: the fowls that fly in
INT: birds which fly in mid-heaven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page