4073. πέτρα (petra)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4073. πέτρα (petra) — 15 Occurrences

Matthew 7:24 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν πέτραν
NAS: built his house on the rock.
KJV: house upon a rock:
INT: upon the rock

Matthew 7:25 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν πέτραν
NAS: for it had been founded on the rock.
KJV: it was founded upon a rock.
INT: upon the rock

Matthew 16:18 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου
NAS: and upon this rock I will build
KJV: upon this rock I will build my
INT: this the rock I will build my

Matthew 27:51 N-NFP
GRK: καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν
NAS: shook and the rocks were split.
KJV: did quake, and the rocks rent;
INT: and the rocks were split

Matthew 27:60 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πέτρᾳ καὶ προσκυλίσας
NAS: he had hewn out in the rock; and he rolled
KJV: in the rock: and
INT: in the rock and having rolled

Mark 15:46 N-GFS
GRK: λελατομημένον ἐκ πέτρας καὶ προσεκύλισεν
NAS: hewn out in the rock; and he rolled
KJV: hewn out of a rock, and rolled
INT: cut out of a rock and he rolled

Luke 6:48 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν πέτραν πλημμύρης δὲ
NAS: a foundation on the rock; and when a flood
KJV: on a rock: and
INT: on the rock a flood moreover

Luke 8:6 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν πέτραν καὶ φυὲν
NAS: [seed] fell on rocky [soil], and as soon as it grew
KJV: upon a rock; and
INT: upon the rock and having sprung up

Luke 8:13 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν
NAS: Those on the rocky [soil are] those who,
KJV: They on the rock [are they], which,
INT: upon the rock those who when

Romans 9:33 N-AFS
GRK: προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου καὶ
NAS: OF STUMBLING AND A ROCK OF OFFENSE,
KJV: and rock of offence:
INT: of stumbling and rock of offense and

1 Corinthians 10:4 N-GFS
GRK: πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας ἡ πέτρα
NAS: from a spiritual rock which followed
KJV: that spiritual Rock that followed them:
INT: a spiritual following rock and the rock

1 Corinthians 10:4 N-NFS
GRK: πέτρας ἡ πέτρα δὲ ἦν
NAS: which followed them; and the rock was Christ.
KJV: and that Rock was
INT: rock and the rock moreover was

1 Peter 2:8 N-NFS
GRK: προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου οἳ
NAS: OF STUMBLING AND A ROCK OF OFFENSE;
KJV: and a rock of offence,
INT: of stumbling and a rock of offense who

Revelation 6:15 N-AFP
GRK: εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων
NAS: and among the rocks of the mountains;
KJV: and in the rocks of the mountains;
INT: in the rocks of the mountains

Revelation 6:16 N-DFP
GRK: καὶ ταῖς πέτραις πέσετε ἐφ'
NAS: to the mountains and to the rocks, Fall
KJV: to the mountains and rocks, Fall on
INT: and to the rocks Fall on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page