4154. πνέω (pneó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4154. πνέω (pneó) — 7 Occurrences

Matthew 7:25 V-AIA-3P
GRK: ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι
NAS: and the winds blew and slammed against
KJV: and the winds blew, and beat upon
INT: streams and blew the winds

Matthew 7:27 V-AIA-3P
GRK: ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι
NAS: and the winds blew and slammed against
KJV: and the winds blew, and beat upon
INT: streams and blew the winds

Luke 12:55 V-PPA-AMS
GRK: ὅταν νότον πνέοντα λέγετε ὅτι
NAS: [you see] a south wind blowing, you say,
KJV: [ye see] the south wind blow, ye say,
INT: when a south wind [is] blowing you say

John 3:8 V-PIA-3S
GRK: ὅπου θέλει πνεῖ καὶ τὴν
NAS: The wind blows where it wishes
KJV: The wind bloweth where it listeth,
INT: where it wills blows and the

John 6:18 V-PPA-GMS
GRK: ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο
NAS: up because a strong wind was blowing.
KJV: by reason of a great wind that blew.
INT: by a wind strong blowing was agitated

Acts 27:40 V-PPA-DFS
GRK: ἀρτέμωνα τῇ πνεούσῃ κατεῖχον εἰς
NAS: the foresail to the wind, they were heading
KJV: the mainsail to the wind, and made
INT: foresail to the wind they made for

Revelation 7:1 V-PSA-3S
GRK: ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ
NAS: wind would blow on the earth
KJV: should not blow on the earth,
INT: that not might blow wind on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page