4206. πόῤῥω (porró)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4206. πόῤῥω (porró) — 4 Occurrences

Matthew 15:8 Adv
GRK: καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ'
NAS: BUT THEIR HEART IS FAR AWAY
KJV: heart is far from me.
INT: heart of them far is away from

Mark 7:6 Adv
GRK: καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ'
NAS: BUT THEIR HEART IS FAR AWAY
KJV: heart is far from me.
INT: [the] heart of them far is far away from

Luke 14:32 Adv
GRK: ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν
NAS: is still far away, he sends
KJV: yet a great way off, he sendeth
INT: still of him far off being an embassy

Luke 24:28 Adv-C
GRK: αὐτὸς προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι
INT: he appeared farther to be going

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page