425. ἄνεσις (anesis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 425. ἄνεσις (anesis) — 5 Occurrences

Acts 24:23 N-AFS
GRK: ἔχειν τε ἄνεσιν καὶ μηδένα
NAS: and [yet] have [some] freedom, and not to prevent
KJV: to let [him] have liberty, and
INT: to [let him] have moreover ease and not

2 Corinthians 2:13 N-AFS
GRK: οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύματί
NAS: no rest for my spirit,
KJV: I had no rest in my spirit,
INT: not I had ease in the spirit

2 Corinthians 7:5 N-AFS
GRK: οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ σὰρξ
NAS: no rest, but we were afflicted
KJV: had no rest, but we were troubled
INT: not any had ease the flesh

2 Corinthians 8:13 N-NFS
GRK: ἵνα ἄλλοις ἄνεσις ὑμῖν θλίψις
NAS: For [this] is not for the ease of others
KJV: that other men be eased, and ye
INT: that to others [there may be] ease but for you affliction

2 Thessalonians 1:7 N-AFS
GRK: τοῖς θλιβομένοις ἄνεσιν μεθ' ἡμῶν
NAS: and [to give] relief to you who are afflicted
KJV: to you who are troubled rest with us,
INT: that are oppressed repose with us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page