4318. προσαγωγή (prosagógé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4318. προσαγωγή (prosagógé) — 3 Occurrences

Romans 5:2 N-AFS
GRK: καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ
NAS: we have obtained our introduction by faith
KJV: also we have access by faith into
INT: also the access we have by the

Ephesians 2:18 N-AFS
GRK: ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι
NAS: have our access in one
KJV: both have access by one
INT: we have the access both

Ephesians 3:12 N-AFS
GRK: παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει
NAS: and confident access through
KJV: boldness and access with confidence
INT: boldness and access in confidence

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page