4537. σαλπίζω (salpizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4537. σαλπίζω (salpizó) — 12 Occurrences

Matthew 6:2 V-ASA-2S
GRK: ἐλεημοσύνην μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου
NAS: you give to the poor, do not sound a trumpet before
KJV: do not sound a trumpet before thee,
INT: give to the needy not do sound a trumpet before you

1 Corinthians 15:52 V-FIA-3S
GRK: ἐσχάτῃ σάλπιγγι σαλπίσει γάρ καὶ
NAS: trumpet; for the trumpet will sound, and the dead
KJV: for the trumpet shall sound, and
INT: last trumpet a trumpet will sound indeed and

Revelation 8:6 V-ASA-3P
GRK: αὑτοὺς ἵνα σαλπίσωσιν
NAS: prepared themselves to sound them.
KJV: themselves to sound.
INT: themselves that they might sound [their] trumpets

Revelation 8:7 V-AIA-3S
GRK: ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν καὶ ἐγένετο
NAS: The first sounded, and there came hail
KJV: angel sounded, and
INT: the first sounded [his] trumpet and there was

Revelation 8:8 V-AIA-3S
GRK: δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ὡς
NAS: angel sounded, and [something] like
KJV: angel sounded, and
INT: second angel sounded [his] trumpet and as

Revelation 8:10 V-AIA-3S
GRK: τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἔπεσεν
NAS: angel sounded, and a great
KJV: angel sounded, and
INT: third angel sounded [his] trumpet and fell

Revelation 8:12 V-AIA-3S
GRK: τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἐπλήγη
NAS: angel sounded, and a third
KJV: angel sounded, and
INT: fourth angel sounded [his] trumpet and was struck

Revelation 8:13 V-PNA
GRK: τῶν μελλόντων σαλπίζειν
NAS: angels who are about to sound!
KJV: which are yet to sound!
INT: who [are] about to sound [their] trumpets

Revelation 9:1 V-AIA-3S
GRK: πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ εἶδον
NAS: angel sounded, and I saw
KJV: the fifth angel sounded, and I saw
INT: fifth angel sounded [his] trumpet and I saw

Revelation 9:13 V-AIA-3S
GRK: ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἤκουσα
NAS: angel sounded, and I heard
KJV: the sixth angel sounded, and I heard
INT: sixth angel sounded [his] trumpet and I heard

Revelation 10:7 V-PNA
GRK: ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν καὶ ἐτελέσθη
NAS: he is about to sound, then
KJV: he shall begin to sound,
INT: when he is about to sound [the] trumpet also should be completed

Revelation 11:15 V-AIA-3S
GRK: ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἐγένοντο
NAS: angel sounded; and there were loud
KJV: angel sounded; and
INT: seventh angel sounded [his] trumpet and were

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page