Revelation 8:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5067 [e]τέταρτος
tetartos
fourthAdj-NMS
32 [e]ἄγγελος
angelos
angelN-NMS
4537 [e]ἐσάλπισεν·
esalpisen
sounded [his] trumpet,V-AIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4141 [e]ἐπλήγη
eplēgē
was struckV-AIP-3S
3588 [e]τὸ
to
aArt-NNS
5154 [e]τρίτον
triton
thirdAdj-NNS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2246 [e]ἡλίου
hēliou
sun,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
aArt-NNS
5154 [e]τρίτον
triton
thirdAdj-NNS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
4582 [e]σελήνης
selēnēs
moon,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
aArt-NNS
5154 [e]τρίτον
triton
thirdAdj-NNS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
792 [e]ἀστέρων,
asterōn
stars,N-GMP
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
4654 [e]σκοτισθῇ
skotisthē
should be darkenedV-ASP-3S
3588 [e]τὸ
to
aArt-NNS
5154 [e]τρίτον
triton
thirdAdj-NNS
846 [e]αὐτῶν
autōn
of them,PPro-GM3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
theArt-NFS
2250 [e]ἡμέρα
hēmera
dayN-NFS
3361 [e]μὴ
notAdv
5316 [e]φάνῃ
phanē
should appear [for]V-ASA-3S
3588 [e]τὸ
to
aArt-NNS
5154 [e]τρίτον
triton
thirdAdj-NNS
846 [e]αὐτῆς,
autēs
of it,PPro-GF3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
theArt-NFS
3571 [e]νὺξ
nyx
nightN-NFS
3668 [e]ὁμοίως.
homoiōs
likewise.Adv

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 8:12 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 8:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 8:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 8:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ τὸ τρίτον αὐτῆς μὴ φάνῃ ἡ ἡμέρα, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 8:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ τὸ τρίτον αὐτῆς μὴ φανῇ ἡ ἡμέρα, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 8:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁ τέταρτος ἄγγελος σαλπίζω καί πλήσσω ὁ τρίτος ὁ ἥλιος καί ὁ τρίτος ὁ σελήνη καί ὁ τρίτος ὁ ἀστήρ ἵνα σκοτίζω ὁ τρίτος αὐτός καί ὁ ἡμέρα μή φαίνω ὁ τρίτος αὐτός καί ὁ νύξ ὁμοίως

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 8:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φαίνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 8:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φαίνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως

Revelation 8:12 Hebrew Bible
והמלאך הרביעי תקע בשופר ותכה שלישית השמש ושלישית הירח ושלישית הכוכבים למען תחשך שלישיתם והיום לא יאיר שלישיתו וכן גם הלילה׃

Revelation 8:12 Aramaic NT: Peshitta
ܘܕܐܪܒܥܐ ܙܥܩ ܘܒܠܥ ܬܘܠܬܗ ܕܫܡܫܐ ܘܬܘܠܬܗ ܕܤܗܪܐ ܘܬܘܠܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܘܚܫܟܘ ܬܘܠܬܗܘܢ ܘܝܘܡܐ ܠܐ ܚܘܝ ܬܘܠܬܗ ܘܠܠܝܐ ܗܟܘܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The fourth angel sounded, and a third of the sun and a third of the moon and a third of the stars were struck, so that a third of them would be darkened and the day would not shine for a third of it, and the night in the same way.

King James Bible
And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars; so as the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise.

Holman Christian Standard Bible
The fourth angel blew his trumpet, and a third of the sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them were darkened. A third of the day was without light, and the night as well.
Treasury of Scripture Knowledge

and the third part of the sun.

Revelation 16:8,9 And the fourth angel poured out his vial on the sun; and power was …

Isaiah 13:10 For the stars of heaven and the constellations thereof shall not …

Isaiah 24:23 Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the …

Jeremiah 4:23 I beheld the earth, and, see, it was without form, and void; and …

Ezekiel 32:7,8 And when I shall put you out, I will cover the heaven, and make the …

Joel 2:10,31 The earth shall quake before them; the heavens shall tremble: the …

Amos 8:9 And it shall come to pass in that day, said the Lord GOD, that I …

Matthew 24:29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be …

Matthew 27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land to the ninth hour.

Mark 13:24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, …

Mark 15:33 And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole …

Luke 21:25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the …

Luke 23:44,45 And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all …

Acts 2:20 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before …

and the day.

Exodus 10:21-23 And the LORD said to Moses, Stretch out your hand toward heaven, …

2 Corinthians 4:4 In whom the god of this world has blinded the minds of them which …

2 Thessalonians 2:9-12 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power …

Links
Revelation 8:12Revelation 8:12 NIVRevelation 8:12 NLTRevelation 8:12 ESVRevelation 8:12 NASBRevelation 8:12 KJVRevelation 8:12 Bible AppsRevelation 8:12 Biblia ParalelaRevelation 8:12 Chinese BibleRevelation 8:12 French BibleRevelation 8:12 German BibleBible Hub
Revelation 8:11
Top of Page
Top of Page