Σαμαρείας
Englishman's Concordance
Σαμαρείας (Samareias) — 8 Occurrences

Luke 17:11 N-GFS
GRK: διὰ μέσον Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας
NAS: between Samaria and Galilee.
KJV: the midst of Samaria and
INT: through [the] midst of Samaria and Galilee

John 4:4 N-GFS
GRK: διὰ τῆς Σαμαρείας
NAS: And He had to pass through Samaria.
KJV: go through Samaria.
INT: through Samaria

John 4:5 N-GFS
GRK: πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχὰρ
NAS: to a city of Samaria called
KJV: a city of Samaria, which is called
INT: a city of Samaria called Sychar

John 4:7 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ
NAS: a woman of Samaria to draw
KJV: a woman of Samaria to draw water:
INT: out of Samaria to draw water

Acts 8:1 N-GFS
GRK: Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας πλὴν τῶν
NAS: of Judea and Samaria, except
KJV: and Samaria, except
INT: of Judea and Samaria except the

Acts 8:5 N-GFS
GRK: πόλιν τῆς Σαμαρείας ἐκήρυσσεν αὐτοῖς
NAS: to the city of Samaria and [began] proclaiming
KJV: the city of Samaria, and preached
INT: [a] city of Samaria proclaimed to them

Acts 8:9 N-GFS
GRK: ἔθνος τῆς Σαμαρείας λέγων εἶναί
NAS: the people of Samaria, claiming
KJV: the people of Samaria, giving out
INT: people of Samaria saying to be

Acts 9:31 N-GFS
GRK: Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας εἶχεν εἰρήνην
NAS: and Galilee and Samaria enjoyed
KJV: and Samaria, and were edified;
INT: Galilee and Samaria had peace

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page