4576. σέβομαι (sebó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4576. σέβομαι (sebó) — 10 Occurrences

Matthew 15:9 V-PIM/P-3P
GRK: μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες
NAS: BUT IN VAIN DO THEY WORSHIP ME, TEACHING
KJV: in vain they do worship me,
INT: in vain moreover they worship me teaching [as]

Mark 7:7 V-PIM/P-3P
GRK: μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες
NAS: BUT IN VAIN DO THEY WORSHIP ME, TEACHING
KJV: in vain do they worship me,
INT: in vain moreover they worship me teaching

Acts 13:43 V-PPM/P-GMP
GRK: καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ
NAS: of the Jews and of the God-fearing proselytes
KJV: and religious proselytes
INT: and of the worshipping converts

Acts 13:50 V-PPM/P-AFP
GRK: παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς
NAS: incited the devout women
KJV: stirred up the devout and
INT: incited the worshipping women

Acts 16:14 V-PPM/P-NFS
GRK: πόλεως Θυατείρων σεβομένη τὸν θεόν
NAS: a seller of purple fabrics, a worshiper of God,
KJV: of Thyatira, which worshipped God,
INT: of [the] city of Thyatira who worshipped God

Acts 17:4 V-PPM/P-GMP
GRK: τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος
NAS: number of the God-fearing Greeks
KJV: and of the devout Greeks
INT: of the moreover worshipping Greeks a multitude

Acts 17:17 V-PPM/P-DMP
GRK: καὶ τοῖς σεβομένοις καὶ ἐν
NAS: with the Jews and the God-fearing [Gentiles], and in the market place
KJV: and with the devout persons, and
INT: and those who worshipped and in

Acts 18:7 V-PPM/P-GMS
GRK: Τιτίου Ἰούστου σεβομένου τὸν θεόν
NAS: Justus, a worshiper of God,
KJV: Justus, [one] that worshipped God,
INT: Titius Justus who worshipped God

Acts 18:13 V-PNM/P
GRK: τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν θεόν
NAS: persuades men to worship God contrary
KJV: men to worship God
INT: men to worship God

Acts 19:27 V-PIM/P-3S
GRK: ἡ οἰκουμένη σέβεται
NAS: and the world worship will even
KJV: and the world worshippeth.
INT: the world worship

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page