4645. σκληρύνω (sklérunó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4645. σκληρύνω (sklérunó) — 6 Occurrences

Acts 19:9 V-IIM/P-3P
GRK: δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν
NAS: some were becoming hardened and disobedient,
KJV: divers were hardened, and
INT: moreover some were hardened and disobeyed

Romans 9:18 V-PIA-3S
GRK: δὲ θέλει σκληρύνει
NAS: He desires, and He hardens whom
KJV: whom he will he hardeneth.
INT: however he wants he hardens

Hebrews 3:8 V-PSA-2P
GRK: μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας
NAS: DO NOT HARDEN YOUR HEARTS AS WHEN
KJV: Harden not your
INT: [do] not harden the hearts

Hebrews 3:13 V-ASP-3S
GRK: ἵνα μὴ σκληρυνθῇ τις ἐξ
NAS: that none of you will be hardened by the deceitfulness
KJV: you be hardened through the deceitfulness
INT: that not might be hardened any of

Hebrews 3:15 V-PSA-2P
GRK: ἀκούσητε Μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας
NAS: HIS VOICE, DO NOT HARDEN YOUR HEARTS,
KJV: his voice, harden not your
INT: you will hear [do] not harden the hearts

Hebrews 4:7 V-PSA-2P
GRK: ἀκούσητε μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας
NAS: HIS VOICE, DO NOT HARDEN YOUR HEARTS.
KJV: his voice, harden not your
INT: you will hear not harden the hearts

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page