4648. σκοπέω (skopeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4648. σκοπέω (skopeó) — 6 Occurrences

Luke 11:35 V-PMA-2S
GRK: σκόπει οὖν μὴ
NAS: Then watch out that the light
KJV: Take heed therefore that the light
INT: Take heed therefore lest

Romans 16:17 V-PNA
GRK: ὑμᾶς ἀδελφοί σκοπεῖν τοὺς τὰς
NAS: you, brethren, keep your eye on those
KJV: brethren, mark them which cause
INT: you brothers to consider those who

2 Corinthians 4:18 V-PPA-GMP
GRK: μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ
NAS: while we look not at the things which are seen,
KJV: not at the things which are seen,
INT: not considering we the things

Galatians 6:1 V-PPA-NMS
GRK: πνεύματι πραΰτητος σκοπῶν σεαυτόν μὴ
NAS: of gentleness; [each one] looking to yourself,
KJV: of meekness; considering thyself,
INT: a spirit of gentleness considering yourself lest

Philippians 2:4 V-PPA-NMP
GRK: ἑαυτῶν ἕκαστος σκοποῦντες ἀλλὰ καὶ
NAS: do not [merely] look out for your own
KJV: Look not every man
INT: of themselves each consider but also

Philippians 3:17 V-PMA-2P
GRK: ἀδελφοί καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτω
NAS: in following my example, and observe those
KJV: of me, and mark them which walk so
INT: brothers and consider those thus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page