4680. σοφός (sophos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4680. σοφός (sophos) — 20 Occurrences

Matthew 11:25 Adj-GMP
GRK: ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν
NAS: these things from [the] wise and intelligent
KJV: from the wise and
INT: these things from wise and learned

Matthew 23:34 Adj-AMP
GRK: προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς
NAS: you prophets and wise men and scribes;
KJV: prophets, and wise men, and scribes:
INT: prophets and wise [men] and scribes

Luke 10:21 Adj-GMP
GRK: ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν
NAS: these things from [the] wise and intelligent
KJV: from the wise and
INT: these things from wise and intelligent

Romans 1:14 Adj-DMP
GRK: καὶ βαρβάροις σοφοῖς τε καὶ
NAS: both to the wise and to the foolish.
KJV: both to the wise, and
INT: and barbarians to wise both and

Romans 1:22 Adj-NMP
GRK: φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν
NAS: Professing to be wise, they became fools,
KJV: to be wise, they became fools,
INT: professing to be wise they became fools

Romans 16:19 Adj-AMP
GRK: δὲ ὑμᾶς σοφοὺς μὲν εἶναι
NAS: you, but I want you to be wise in what is good
KJV: you wise unto
INT: however you wise indeed to be

Romans 16:27 Adj-DMS
GRK: μόνῳ σοφῷ θεῷ διὰ
NAS: to the only wise God, through
KJV: To God only wise, [be] glory through
INT: [to the] only wise God through

1 Corinthians 1:19 Adj-GMP
GRK: σοφίαν τῶν σοφῶν καὶ τὴν
NAS: THE WISDOM OF THE WISE, AND THE CLEVERNESS
KJV: the wisdom of the wise, and
INT: wisdom of the wise and the

1 Corinthians 1:20 Adj-NMS
GRK: ποῦ σοφός ποῦ γραμματεύς
NAS: Where is the wise man? Where
KJV: Where [is] the wise? where
INT: Where [is the] wise where [the] scribe

1 Corinthians 1:25 Adj-NNS-C
GRK: τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων
NAS: of God is wiser than men,
KJV: of God is wiser than men; and
INT: of God wiser than men

1 Corinthians 1:26 Adj-NMP
GRK: οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα
NAS: that there were not many wise according
KJV: not many wise men after the flesh,
INT: not many wise according to flesh [there are]

1 Corinthians 1:27 Adj-AMP
GRK: καταισχύνῃ τοὺς σοφούς καὶ τὰ
NAS: to shame the wise, and God
KJV: to confound the wise; and God
INT: he might put to shame the wise and the

1 Corinthians 3:10 Adj-NMS
GRK: μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον
NAS: to me, like a wise master builder
KJV: as a wise masterbuilder,
INT: to me as a wise builder [the] foundation

1 Corinthians 3:18 Adj-NMS
GRK: τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν
NAS: you thinks that he is wise in this
KJV: seemeth to be wise in this
INT: anyone thinks [himself] wise to be among

1 Corinthians 3:18 Adj-NMS
GRK: ἵνα γένηται σοφός
NAS: so that he may become wise.
KJV: that he may be wise.
INT: that he might be wise

1 Corinthians 3:19 Adj-AMP
GRK: δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ
NAS: [He is] THE ONE WHO CATCHES THE WISE IN THEIR CRAFTINESS;
KJV: He taketh the wise in
INT: catches the wise in the

1 Corinthians 3:20 Adj-GMP
GRK: διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν ὅτι εἰσὶν
NAS: THE REASONINGS of the wise, THAT THEY ARE USELESS.
KJV: the thoughts of the wise, that
INT: thoughts of the wise that they are

1 Corinthians 6:5 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς δυνήσεται
NAS: you one wise man who
KJV: is not a wise man among
INT: you no one a wise [man] who will be able

Ephesians 5:15 Adj-NMP
GRK: ἀλλ' ὡς σοφοί
NAS: not as unwise men but as wise,
KJV: but as wise,
INT: but as wise

James 3:13 Adj-NMS
GRK: Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων
NAS: among you is wise and understanding?
KJV: Who [is] a wise man and
INT: Who [is] wise and understanding

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page