4711. σπυρίς (spuris)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4711. σπυρίς (spuris) — 5 Occurrences

Matthew 15:37 N-AFP
GRK: ἦραν ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις
NAS: seven large baskets full.
KJV: seven baskets full.
INT: they took up seven baskets full

Matthew 16:10 N-AFP
GRK: καὶ πόσας σπυρίδας ἐλάβετε
NAS: and how many large baskets [full] you picked
KJV: and how many baskets ye took up?
INT: and how many baskets you took [up]

Mark 8:8 N-AFP
GRK: κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας
NAS: up seven large baskets full of what was left over
KJV: [meat] that was left seven baskets.
INT: of fragments seven baskets

Mark 8:20 N-GFP
GRK: τετρακισχιλίους πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων
NAS: how many large baskets full
KJV: how many baskets full
INT: four thousand of how many baskets [the] fillings of fragments

Acts 9:25 N-DFS
GRK: χαλάσαντες ἐν σπυρίδι
NAS: lowering him in a large basket.
KJV: the wall in a basket.
INT: having lowered [him] in a basket

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page