4732. στερεόω (stereoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4732. στερεόω (stereoó) — 3 Occurrences

Acts 3:7 V-AIP-3P
GRK: παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν αἱ βάσεις
NAS: and his ankles were strengthened.
KJV: and ankle bones received strength.
INT: immediately moreover were strengthened the feet

Acts 3:16 V-AIA-3S
GRK: καὶ οἴδατε ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα
NAS: [it is] the name of Jesus which has strengthened this
KJV: hath made this man strong, whom ye see
INT: and know is made strong the name

Acts 16:5 V-IIM/P-3P
GRK: οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει
NAS: the churches were being strengthened in the faith,
KJV: the churches established in the faith,
INT: Therefore churches were strengthened in the faith

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page