4741. στηρίζω (stérizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4741. στηρίζω (stérizó) — 13 Occurrences

Luke 9:51 V-AIA-3S
GRK: τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι
NAS: for His ascension, He was determined to go
KJV: he stedfastly set his face
INT: the face stedfastly set to go

Luke 16:26 V-RIM/P-3S
GRK: χάσμα μέγα ἐστήρικται ὅπως οἱ
NAS: chasm fixed, so
KJV: gulf fixed: so that
INT: a chasm great has been fixed so that they who

Luke 22:32 V-AMA-2S
GRK: ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς ἀδελφούς
NAS: you have turned again, strengthen your brothers.
KJV: art converted, strengthen thy
INT: when having turned back strengthen the brothers

Romans 1:11 V-ANP
GRK: εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς
NAS: gift to you, that you may be established;
KJV: to the end ye may be established;
INT: to the [end] be strengthened you

Romans 16:25 V-ANA
GRK: δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ
NAS: to Him who is able to establish you according
KJV: to him that is of power to stablish you
INT: is able you to strengthen according to

1 Thessalonians 3:2 V-ANA
GRK: εἰς τὸ στηρίξαι ὑμᾶς καὶ
NAS: of Christ, to strengthen and encourage
KJV: of Christ, to establish you, and
INT: in order to strengthen you and

1 Thessalonians 3:13 V-ANA
GRK: εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς
NAS: so that He may establish your hearts
KJV: To the end he may stablish your hearts
INT: so that to strengthen your

2 Thessalonians 2:17 V-AOA-3S
GRK: καρδίας καὶ στηρίξαι ἐν παντὶ
NAS: comfort and strengthen your hearts
KJV: hearts, and stablish you in
INT: hearts and may he strengthen in every

2 Thessalonians 3:3 V-FIA-3S
GRK: κύριος ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ
NAS: is faithful, and He will strengthen and protect
KJV: faithful, who shall stablish you, and
INT: Lord who will strengthen you and

James 5:8 V-AMA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς στηρίξατε τὰς καρδίας
NAS: be patient; strengthen your hearts,
KJV: also patient; stablish your hearts:
INT: also you strengthen the hearts

1 Peter 5:10 V-FIA-3S
GRK: αὐτὸς καταρτίσει στηρίξει σθενώσει θεμελιώσει
NAS: perfect, confirm, strengthen
KJV: perfect, stablish, strengthen,
INT: himself may he thoroughly prepare may he establish may he strengthen may he ground you

2 Peter 1:12 V-RPM/P-AMP
GRK: εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ
NAS: you [already] know [them], and have been established in the truth
KJV: [them], and be established in
INT: knowing [them] and having been strengthened in the

Revelation 3:2 V-AMA-2S
GRK: γρηγορῶν καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ
NAS: Wake up, and strengthen the things that remain,
KJV: and strengthen the things which remain,
INT: watchful and strengthen the things that remain

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page