4912. συνέχω (sunechó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4912. συνέχω (sunechó) — 12 Occurrences

Matthew 4:24 V-PPM/P-AMP
GRK: καὶ βασάνοις συνεχομένους καὶ δαιμονιζομένους
NAS: who were ill, those suffering with various
KJV: people that were taken with divers
INT: and pains oppressed and possessed by demons

Luke 4:38 V-PPM/P-NFS
GRK: Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ
NAS: mother-in-law was suffering from a high
KJV: was taken with a great
INT: of Simon was oppressed with a fever great

Luke 8:37 V-IIM/P-3P
GRK: φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο αὐτὸς δὲ
NAS: Him to leave them, for they were gripped with great
KJV: for they were taken with great
INT: with fear great they were seized he moreover

Luke 8:45 V-PIA-3P
GRK: οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ
NAS: the people are crowding and pressing
KJV: Master, the multitude throng thee and
INT: the people surround you and

Luke 12:50 V-PIM/P-1S
GRK: καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου
NAS: and how distressed I am until
KJV: how am I straitened till
INT: and how I am distressed until while

Luke 19:43 V-FIA-3P
GRK: σε καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν
NAS: against you, and surround you and hem you in on every side,
KJV: keep thee in on every side,
INT: you and keep in you on every side

Luke 22:63 V-PPA-NMP
GRK: ἄνδρες οἱ συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον
NAS: Now the men who were holding Jesus in custody were mocking
KJV: And the men that held Jesus mocked
INT: men who were holding him mocked

Acts 7:57 V-AIA-3P
GRK: φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα
NAS: voice, and covered their ears
KJV: voice, and stopped their
INT: with a voice loud they held the ears

Acts 18:5 V-IIM/P-3S
GRK: ὁ Τιμόθεος συνείχετο τῷ λόγῳ
NAS: Paul [began] devoting himself completely to the word,
KJV: Paul was pressed in the spirit,
INT: Timothy was occupied with the word

Acts 28:8 V-PPM/P-AMS
GRK: καὶ δυσεντερίῳ συνεχόμενον κατακεῖσθαι πρὸς
NAS: was lying [in bed] afflicted with [recurrent] fever
KJV: of Publius lay sick of a fever and
INT: and dysentery oppressed with lay sick to

2 Corinthians 5:14 V-PIA-3S
GRK: τοῦ χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς κρίναντας
NAS: of Christ controls us, having concluded
KJV: of Christ constraineth us;
INT: of Christ constrains us having judged

Philippians 1:23 V-PIM/P-1S
GRK: συνέχομαι δὲ ἐκ
NAS: But I am hard-pressed from both
KJV: For I am in a strait betwixt two,
INT: I am pressed indeed by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page