5021. τάσσω (tassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5021. τάσσω (tassó) — 9 Occurrences

Matthew 8:9 V-PPM/P-NMS
GRK: ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος ἔχων ὑπ'
INT: under authority I appoint having under

Matthew 28:16 V-AIM-3S
GRK: ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ
NAS: which Jesus had designated.
KJV: where Jesus had appointed them.
INT: mountain where appointed them

Luke 7:8 V-PPM/P-NMS
GRK: ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος ἔχων ὑπ'
KJV: am a man set under authority,
INT: under authority appointed having under

Acts 13:48 V-RPM/P-NMP
GRK: ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν
NAS: as had been appointed to eternal
KJV: as many as were ordained to eternal
INT: as many as were appointed to life

Acts 15:2 V-AIA-3P
GRK: πρὸς αὐτοὺς ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον
NAS: and debate with them, [the brethren] determined that Paul
KJV: them, they determined that Paul
INT: with them they appointed to go up Paul

Acts 22:10 V-RIM/P-3S
GRK: πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι
NAS: of all that has been appointed for you to do.'
KJV: which are appointed for thee
INT: all things which it has been appointed you to do

Acts 28:23 V-APM-NMP
GRK: Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ
NAS: When they had set a day
KJV: And when they had appointed him a day,
INT: having appointed moreover him

Romans 13:1 V-RPM/P-NFP
GRK: ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν
NAS: which exist are established by God.
KJV: that be are ordained of God.
INT: of God that have been instituted are

1 Corinthians 16:15 V-AIA-3P
GRK: τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς
NAS: of Achaia, and that they have devoted themselves
KJV: and [that] they have addicted themselves
INT: to the saints they devoted themselves

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page