5156. τρόμος (tromos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5156. τρόμος (tromos) — 5 Occurrences

Mark 16:8 N-NMS
GRK: γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις
NAS: from the tomb, for trembling and astonishment
INT: indeed them trembling and amazement

1 Corinthians 2:3 N-DMS
GRK: καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην
NAS: and in fear and in much trembling,
KJV: in much trembling.
INT: and in trembling much was

2 Corinthians 7:15 N-GMS
GRK: φόβου καὶ τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν
NAS: him with fear and trembling.
KJV: fear and trembling ye received him.
INT: fear and trembling you received him

Ephesians 6:5 N-GMS
GRK: φόβου καὶ τρόμου ἐν ἁπλότητι
NAS: with fear and trembling, in the sincerity
KJV: fear and trembling, in singleness
INT: fear and trembling in sincerity

Philippians 2:12 N-GMS
GRK: φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν
NAS: with fear and trembling;
KJV: fear and trembling.
INT: fear and trembling your own

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page