τρίτος
Englishman's Concordance
τρίτος (tritos) — 7 Occurrences

Matthew 22:26 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ τρίτος ἕως τῶν
NAS: the second, and the third, down
KJV: also, and the third, unto the seventh.
INT: also the third unto the

Mark 12:21 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως
NAS: no children; and the third likewise;
KJV: any seed: and the third likewise.
INT: and the third likewise

Luke 20:31 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν
NAS: and the third married
KJV: And the third took her;
INT: and the third took her

Revelation 8:10 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν
NAS: The third angel sounded,
KJV: And the third angel sounded,
INT: And the third angel sounded [his] trumpet

Revelation 14:9 Adj-NMS
GRK: ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς
NAS: angel, a third one, followed
KJV: And the third angel followed
INT: another angel a third followed them

Revelation 16:4 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν
NAS: Then the third [angel] poured
KJV: And the third angel poured out
INT: And the third poured out the

Revelation 21:19 Adj-NMS
GRK: σάπφιρος ὁ τρίτος χαλκηδών ὁ
NAS: sapphire; the third, chalcedony;
KJV: sapphire; the third, a chalcedony;
INT: sapphire the third chalcedony the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page